Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

"Aktywność Młodego Warszawiaka"

Reklama
Nabór od 07.09.2021 do 30.09.2021 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 2,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Aktywność Młodego Warszawiaka".

Projekt zakłada przeprowadzenie działań mających na celu określenie poziomu sprawności fizycznej dzieci z klas III warszawskich szkół podstawowych i wdrożenie działań podnoszących aktywność fizyczną oraz popularyzujących zdrowy styl życia dzieci z klas III warszawskich szkół podstawowych.

Realizacja projektu odbywać się będzie z włączeniem form aktywności fizycznej rekomendowanych w „Programie sportowo blisko domu 2025 roku” do celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu Strategii#Warszawa2030 (co najmniej 60% form aktywności wskazanych poniżej):

 • Bieganie, lekkoatletyka,
 • Sporty walki, samoobrona,
 • Taniec, formy aerobikowo-taneczne,
 • Jazda na rowerze, rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga, łyżwy, nartorolki,
 • Sporty rakietowe: tenis, tenis stołowy, badminton, squash,
 • Aktywność w wodzie: pływanie,
 • Aktywności w dyscyplinach zespołowych: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna,
 • Aktywności parkowe i miejskie: frisbee, gra w boule, ringo, parkour.

W projekcie powinny zostać uwzględnione działania kształtujące postawę aktywną, takie jak:

 • pomiar i ocena poziomu sprawności fizycznej wraz ze wskazaniem predyspozycji sportowych, z zastosowaniem innowacyjnych metod,
 • informowanie o korzyściach z aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia na różnych etapach życia,
 • stosowanie zdrowej diety,
 • informowanie o aktywności fizycznej przez całe życie jako istotnego warunku zachowania zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej,
 • przekazywanie wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania oraz o zagrożeniach związanych z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi,
 • poszerzenie wiedzy na temat wpływu nadwagi i otyłości na stan zdrowia,
 • wdrażanie form aktywności fizycznej wspierających przeciwdziałanie fizycznym i psychicznym skutkom pandemii COVID-19,
 • wdrażanie form aktywności fizycznej dla dzieci,

Projekt nie może dotyczyć szkolenia sportowego. Działania w projekcie nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu.

Projekt powinien objąć co najmniej 50% populacji uczniów klas III warszawskich szkół podstawowych z co najmniej dziewięciu dzielnic Warszawy (preferowane są następujące dzielnice: Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga-Północ, Praga-Południe, Wilanów, Targówek, Ursynów, Rembertów ze względu na ich zróżnicowanie dotyczące liczby i wieku mieszkańców oraz położenia).

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące elementy:

 • współpraca ekspercka, w szczególności z uczelnią wychowania fizycznego i/lub uczelnią medyczną uczestniczącą w projektach autorskich w zakresie określania poziomu sprawności fizycznej i podnoszenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w miastach powyżej 300 tysięcy mieszkańców (co najmniej 2 projekty w ciągu ostatnich 5 lat),
 •  udział wolontariuszy.

Informację dotyczącą włączenia ekspertów i wolontariuszy do realizacji zadania należy umieścić w pkt. IV. ust. 2 oferty (zasoby kadrowe).

Projekt powinien włączać osoby o różnym stopniu sprawności. Preferowane będzie realizowanie działań w szkołach, w obiektach sportowych m.st. Warszawy (np. Ośrodkach Sportu i Rekreacji) oraz w otwartej przestrzeni w strefach rekreacji (np. boiska, tereny rekreacyjne, parki, siłownie plenerowe, skateparki).

Do realizacji projektu należy zatrudnić instruktorów i trenerów posiadających odpowiednie uprawnienia, włączając studentów uczelni wychowania fizycznego. W ramach zadania organizator udostępnia sprzęt sportowy i pomiarowy niezbędny do realizacji działań. Logistyka przedsięwzięcia pozostaje po stronie organizatora. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu oferent powinien zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, celem umieszczenia na stronie www.sportowa.warszawa.pl.

Środki finansowe przyznane na realizację programu oferent będzie mógł przeznaczyć na:

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • wynagrodzenie instruktora, trenera, koordynatora, eksperta,
 • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników zajęć,
 • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych,
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych,
 • koszty przeprowadzenia pomiaru sprawności fizycznej,
 • koszty wdrażania działań podnoszących aktywność fizyczną dzieci (np. koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych).

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up, koszulki t-shirt) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

W przypadku przyznania dotacji organizator zobowiązany jest zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć oraz przekazywać je do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

W postępowaniu konkursowym wybrana zostanie tylko jedna oferta.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2020 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zadanie publiczne powinno być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadania publicznego dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

Działania związane z zapewnieniem dostępności należy dobrać do charakteru zadania – powinny być uwzględnione wyłącznie te elementy, które mają zastosowanie dla zadania tj. nie muszą być uwzględnione wszystkie.

 1. w obszarze dostępności architektonicznej:
 • wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne,
 • instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,
 • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne.
 1. w obszarze dostępności cyfrowej:
 • strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania powinna być dostępna cyfrowa poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych,
 • treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo.
 1. w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,
 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.
 1. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:
  • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
  • zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
  • wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdują się na stronie:

 https://sport.um.warszawa.pl/konkursy-ofert

Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego obligatoryjnie oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – Inne informacje - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów .

 

 • Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych.
 • Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności. Wysokość tego kosztu zależy m.in. od charakteru działania – jego zasięgu, tematyki, liczby osób ze szczególnymi potrzebami, które z tego skorzystają i oczywiście przyjętych rozwiązań likwidujących bariery (np. instalacja trwałego podjazdu to koszt znacznie wyższy niż wypożyczenie przenośnej rampy).
 • Zaleca się uwzględnienie w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania.
 • Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
 • W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama