Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs ofert: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 07.09.2021 do 30.09.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, tel. 77/44 67 842 .
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z województwa opolskiego – III edycja.

I.  Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.      Rodzaj zadania publicznego: działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanych dalej: Podmiotami) z terenu województwa opolskiego.

2.      W ramach priorytetu: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego podmiotów Programu zakresem zadań, objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1)        wspieranie działań organizacyjnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju podmiotów z terenu województwa opolskiego.

Zakres działań:

a) wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu podmiotu,

b) zakup oprogramowania i licencji, w tym m.in. zapewniających dostępność cyfrową i/lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2) wspieranie działań infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju podmiotów z terenu województwa opolskiego.

      W zakresie działań możliwe jest wyposażenie lub doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe Podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zapewniającego dostępność cyfrową i/lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3.      Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4.      Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1)    powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)    wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji  w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

5.      Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest od dnia 6 września 2021 r. do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

6.      Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 6 września 2021 r., trwające w dniu 6 września 2021 r. lub rozpoczynających się po dniu 6 września 2021 r.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 i w roku 2021.

1.    Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2021 roku (III edycja) przeznacza się kwotę 300 000,00 zł

2.    Na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną wysokość dotacji w kwocie do 12 000,00 zł.

3.    Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa Opolskiego w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Oferta dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie „Wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu województwa opolskiego – III edycja”, winna zostać przygotowana i złożona w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl oraz podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i wysłana w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 30 września 2021 r. do godz. 15.30. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego poprzez platformę ePUAP.

Reklama