Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 06.09.2021 do 27.09.2021 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 30 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510),  

 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 6 września 2021 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadania

 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

I. Rodzaj zadania:

 

Złota Rączka dla Seniora – zapewnienie nieodpłatnej pomocy gorzowskim seniorom w drobnych, domowych naprawach.

Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane będą wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.

 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. w ramach niniejszego konkursu wynosi 30 000,00 zł.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, przy czym oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).
 4. Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych.
 5. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, powinno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 6. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 9. Podmiot uprawiony powinien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Oferta może być złożona przez organizację lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 12. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Adresatami zadania są wyłącznie osoby starsze, będące mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego, którzy oświadczą, że nie stać ich na pokrycie kosztów usługi, w tym:
  1. osoby w wieku 65+, nieaktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych i niepełnosprawnych,
  2. osoby w wieku 60+ niepełnosprawne leżące lub poruszające się na wózku inwalidzkim.
 4. Minimalny zakres bezpłatnych usług i napraw Złotej Rączki wykonywanych wyłącznie w mieszkaniu osoby starszej:
  1. wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych;
  2. wymiana uszczelek w przeciekających kranach; wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych; przetkanie udrożnienie odpływu; wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej; uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce;
  3. montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi;
  4. naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf; wymiana lub naprawa gałek i uchwytów; sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, pojedynczych elementów meblowych, które uległy uszkodzeniu; osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi wewnętrznych.
 5. Do dyspozycji seniorów, chcących skorzystać z usług Złotej Rączki, powinien być udostępniony przez oferenta adres e-mailowy oraz numer telefonu, czynny od poniedziałku do piątku, co najmniej 4 godziny dziennie, pod którymi będzie można zgłosić swoja potrzebę, ustalić zakres niezbędnych prac i termin wizyty Złotej Rączki.
 6. Złota Rączka zobowiązany jest do noszenia identyfikatora i okazywania go osobie, na rzecz której wykonywane będą domowe naprawy. Wzór identyfikatora wymagać będzie akceptacji zleceniodawcy.
 7. Usługi Złotej Rączki wykonywane będą zgodnie z regulaminem, opracowanym przez oferenta i zaakceptowanym przez zleceniodawcę.
 8. Koszt jednej usługi Złotej Rączki wraz z kosztami, o których mowa w ust. 9.1, nie może przekroczyć kwoty 180,00 zł z dotacji.
 9. Na życzenie seniora zakupu niezbędnych materiałów do wykonania prac dokonywać będzie Złota Rączka, w tym:
  1. do wartości 30,00 zł – w ramach przyznanej dotacji;
  2. powyżej kwoty 30,00 zł – na koszt osoby ubiegającej się o pomoc.
 10. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 11. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
 12. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany będzie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania.
 13. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zrealizowania zadania zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi stanu epidemicznego w związku z COVID-19.

V. Warunki i termin składania ofert

 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdańz wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 2. Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl, w terminie do 27 września 2021 r. w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej w sposób określony w ust. 7.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów)
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
  4. referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie oferenta w zakresie prowadzenia  działań na rzecz osób starszych;
  5. informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
  6. projekt regulaminu korzystania z usług Złotej Rączki;
  7. tabelę dotyczącą zakresów prac wykonywanych przez Złotą Rączkę wraz z wyceną poszczególnych jej elementów.
   Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.

      6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.

      7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Złota Rączka dla Seniora” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 27 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

      8. W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.

      9. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

     10. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).

     11. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodnośćn z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.

     12. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.

     13. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).

    14. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1. niezłożenie oferty w formie papierowej, w przypadku jej złożenia za pomocą platformy Witkac.pl;
  2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2019-2021 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

 

2019

Nazwa zadania

Kwota

Podmiot realizujący

Złota Rączka Przybywa

60 000,00 zł

Fundacja „Pozytywka”

 

2020

Nazwa zadania

Kwota

Podmiot realizujący

Złota Rączka Przybywa Część II

60 000,00 zł

Fundacja „Pozytywka”

 

2021

Nazwa zadania

Kwota

Podmiot realizujący

Złota Rączka edycja III

70 000,00 zł

Fundacja „Pozytywka”

 

VIII.     Postanowienia końcowe

 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanychz realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

 

   

                                                                                                                                   z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                 (-)

                                                                                                                                   Małgorzata Domagała

                                                                                                                               Zastępca Prezydenta Miasta

 

Gorzów Wielkopolski, 06.09.2021 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama