Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Reklama
Nabór od 01.09.2021 do 30.09.2021 23:59
Fundacja PZU
Tel.: 22 582 30 63.
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach 
wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, 
przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów 
ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest 
projekt.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić - współpracę ze: szkołami podstawowymi, 
przedszkolami, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi 
szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi, 
zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację 
rówieśniczą.

W Konkursie mogą brać udział: 
a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2167 ze zm.), 
b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.), 
c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30.09.2021 r. (decyduje data złożenia 
Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/). 

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 7 miesięcy, w terminie 
od 01.12.2021 r. do 01.07.2022 r. . 

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych brutto). 

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany projekt, w wysokości minimum 10% 
wartości dotacji. 

Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego 
kosztu projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego 
na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. 

Koordynator projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów 
programowych.

Źródło: Fundacja PZU
Reklama