Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

30/2021 Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemow alkoholowych i narkomanii

Reklama
Nabór od 03.09.2021 do 27.09.2021 15:30
Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 30/2021 Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemow alkoholowych i narkomanii.

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 30/2021 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest wzmocnienie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka dotyczących używania substancji psychoaktywnych szczególnie przez młodzież, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zapobieganie rozwojowi uzależnień od substancji psychoaktywnych.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 30/2021 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) Realizacja programów profilaktycznych na terenach wiejskich;

2) Programy profilaktyki uzależnień realizowane w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich;

3) Działalność punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień na terenach wiejskich.

3. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności rozwiązywania problemów alkoholowych i posiadający odpowiednie zapisy w swoim statucie.

4. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofertnr 30/2021 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

5. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2021 nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 5% całkowitych kosztów zadania.

6. Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

7. Na konkurs nr 30/2021 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana[1], jako niespełniająca warunków formalnych konkursu.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama