Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

28/2021 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w wojewódzwie kujawsko-pomorskim

Reklama
Nabór od 03.09.2021 do 27.09.2021 15:30
Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia
Łączny budżet 260 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Rodziny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 28/2021 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w wojewódzwie kujawsko-pomorskim.

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 28/2021 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (rozwiązywanie problemów alkoholowych) jest przeciwdziałanie patologiom społecznym związanym z używaniem alkoholu, wzmocnienie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu (szczególnie przez młodzież), przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu, promocja postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem alkoholu.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 28/2021 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) Programy profilaktyki uniwersalnej;

2) Programy profilaktyki selektywnej;

3) Programy profilaktyki wskazującej;

4) Działania informacyjno-edukacyjne nt. szkód wynikających z picia alkoholu;

5) Programy edukacyjno-profilaktyczne skierowane do rodziców;

6) Zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym;

7) Programy rehabilitacji i reintegracji społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu;

8) Programy wsparcia dla członków rodzin z problemem alkoholowym;

9) Programy pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów;

10) Programy pomocy dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich bliskich (motywowanie do podjęcia leczenia, poradnictwo, konsultacje).

3. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznegow obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności rozwiązywania problemów alkoholowych i posiadający odpowiednie zapisy w swoim statucie.

4. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 28/2021 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 25.000,00 zł.

5. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2021 nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 15% całkowitych kosztów zadania.

6. Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są
w § 4 ust. 4 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

7. Na konkurs nr 28/2021 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana, jako niespełniająca warunków formalnych konkursu.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama