Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Reklama
Nabór od 01.09.2021 do 22.09.2021 00:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Akademia rzeczników zmian 3.0.

Główne założenia projektu:

- Przygotowanie i przeprowadzenie Akademii rzeczników zmian 3.0, która pozwoli na rozwój umiejętności i kompetencji osób pracujących lub chcących pracować z młodzieżą lub na jej rzecz, umożliwiający pracę z młodzieżą w sposób włączający oraz prowadzenie partnerskiego dialogu z młodzieżą.

- Współpraca z absolwentami poprzednich edycji projektu, w celu integracji środowiska osób dorosłych, które pracują z młodzieżą i na jej rzecz w m.st. Warszawa.

 

Odbiorcy projektu:

- minimum 30 osób, które pracują z młodzieżą lub na jej rzecz oraz osoby, które chciałyby rozpocząć z nią współpracę na terenie m.st. Warszawy (nie muszą być to osoby związane
z konkretną instytucją miejską);

- absolwenci poprzednich edycji projektu.

 

Sylwetka absolwenta Akademii rzeczników zmian 3.0:

- potrafi budować partnerskie relacje z młodzieżą oparte na zaufaniu i współpracy;

- potrafi pracować z młodzieżą wykorzystując różnorodne metody, w tym metody pracy warsztatowej;

- potrafi wspierać i pobudzać (indywidualny oraz grupowy) potencjał młodzieży;

- ma świadomość swoich mocnych i słabych stron w kontekście pracy z młodzieżą;

- zna narzędzia do badania potrzeb młodzieży;

- zna charakterystykę socjologiczno-psychologiczną młodzieży;

- zna formalno-prawne aspekty współpracy z młodzieżą;

- zna różne modele komunikacji i dialogu, pracy projektowej oraz przywództwa;

- zna miejskie narzędzia partycypacji i dialogu, m.in. konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, program Aktywna warszawska młodzież, Ochotnicy warszawscy oraz ofertę m.st. Warszawy skierowaną do młodych mieszkańców.

 

Ważne aspekty realizowanego działania:

- Rekrutacja do projektu powinna obejmować różne środowiska (m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele, bibliotekarze, opiekunowie samorządów szkolnych, koordynatorzy wolontariatu, urzędnicy realizujący zadania z młodzieżą, animatorzy, pracownicy NGO, opiekunowie młodzieżowych rad , trenerzy i opiekunowie drużyn sportowych, itd.) i kanały przekazywania informacji do w/w grup. Na etapie wyboru kandydatów powinny zostać przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne. Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób, które nie miały okazji wziąć udziału w innych miejskich projektach dla osób dorosłych pracujących z młodzieżą, np. Przełącz się na młodzież.

- Rozwój kompetencji z zakresu m.in. pracy z młodzieżą, prowadzenia procesów włączających, facylitacyjnych, mediacyjnych, prowadzenia grupy, wspierania rozwoju potencjału młodzieży, prawnych i formalnych aspektów współpracy z młodzieżą, budowania partnerskich relacji z młodzieżą opartych na zaufaniu, które umożliwiają realizację działań z młodzieżą, angażowanie młodzieży w proces współdecydowania o mieście i jego ofercie.

- Integracja oraz sieciowanie warszawskiego środowiska osób działających oraz chcących działać z młodzieżą.

- Różnorodność form i metod pracy.

- Projekt powinien zakładać praktyczne przećwiczenie nabytych kompetencji związanych ze współpracą z młodzieżą poprzez włączenie w realizację części zadania młodzieżowych liderów grup formalnych i/lub nieformalnych.

- Zaproponowane wsparcie powinno odpowiadać na potrzeby uczestników, którzy posiadają różnorodne doświadczenia we współpracy z młodzieżą.

- Projekt powinien zakończyć się wydarzeniem podsumowującym, którego celem powinna być prezentacja rezultatów projektu.

- Projekt powinien obejmować serię działań skierowanych do uczestników i absolwentów poprzednich edycji projektu w celu sieciowania środowiska.

- W sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste projekt zostanie zrealizowany przy użyciu narzędzi zdalnych.

 

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku, w szczególności cel strategiczny: 1. Odpowiedzialna wspólnota, celów operacyjnych: 1.1. Dbamy o siebie nawzajem oraz 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście.

 

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

- Wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na początku realizacji zadania;

- Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą współpracę z Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Młodzieży w zakresie merytoryki i metodyki współpracy z młodzieżą;

- Podczas wszystkich organizowanych działań Oferent zobowiązany będzie do promowania Facebooka Młoda Warszawa;

- Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

- Informowania uczestników o wybranych wydarzeniach i inicjatywach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy;

- Przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczestników oraz rekomendacji do rozwoju podobnego zadania w przyszłości;

- Zadanie będzie realizowane z uwzględnieniem wszystkich aktualnych w danym momencie wymogów i zaleceń epidemiologicznych, a sposób realizacji zadania będzie na bieżąco uzgadniany ze Zleceniodawcą

- Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 – j.t.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

 

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).

3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:

- widnieją w Rejestrze lub;

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto. Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Zaleca się uwzględnienie w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama