Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert nr 79/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 79/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Nabór od 02.09.2021 do 23.09.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. PLN
Rodziny
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 79/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

UWAGA, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO  Nr 79/2021 ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO NABORU,  W KTÓRYM ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU.

 

Otwarty konkurs  ofert Nr 79/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Wspieranie, rozwój i promocja poznańskich rodzin poprzez inicjowanie i realizację inicjatyw prorodzinnych w formie regrantingu. 
Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu – organizacji pozarządowej, zwanej Operatorem, który przeprowadzi nabór wniosków na mikrogranty dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w zakresie realizacji oraz promocji inicjatyw na rzecz rodzin.

Planowane wydatki w roku bieżącym: 150 000,00zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Cele naboru na mikrogranty:

 • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rodzin oraz integrujących i aktywizujących rodziny zamieszkałe w Poznaniu;
 • zwiększenie liczby działań oraz różnorodności działań w zakresie realizacji wspierania, rozwoju i promocji poznańskich rodzin
 • wspieranie procesu realizacji inicjatyw prorodzinnych;
 • wsparcie działań wynikających z potrzeb danej społeczności,
 • promowanie inicjatyw prorodzinnych

  Proponowane rezultaty zadania publicznego:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie naboru na mikrogranty

Liczba naborów – minimum 1

Regulamin naboru/dokumentacja naboru

Zwiększenie liczby działań prorodzinnych (inicjatyw) na rzecz poznańskich rodzin

Liczba inicjatyw zrealizowanych/sfinansowanych w ramach regrantingu

Wykaz inicjatyw

Wsparcie finansowe organizacji

realizujących projekty

Liczba organizacji

Lista organizacji

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań

 dla realizatorów inicjatyw prorodzinnych

Liczba szkoleń/warsztatów/spotkań

1. Harmonogram szkoleń/warsztatów/spotkań,

2. Wykaz szkoleń/warsztatów/spotkań

3. Plan/agenda szkoleń/warsztatów/spotkań

4. Lista obecności

Przeprowadzenie doradztwa dla organizacji realizujących inicjatywy

Liczba godzin doradztwa

Wykaz godzin doradztwa

Upowszechnianie informacji nt. działań prorodzinnych w formie regrantingu

Liczba materiałów prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Upowszechnianie informacji dotyczącej konkursu na mikrogranty

Liczba materiałów promocyjnych/prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport 


Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

 

 1. Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 12.10.2021 do 31.12.2021
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych operatorom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 12.10.2021 do 31.12.2021
 3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, dowolne  zmniejszenie poszczególnych pozycji  kosztów wynikające z ich przesunięć.  Przy dokonywaniu przesunięć należy uwzględnić zasadę, że środki finansowe na mikrogranty muszą stanowić minimum 70% całej kwoty dofinansowania, natomiast maksymalnie 30 % można wykorzystać na obsługę projektu.
 4. Operatorzy przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 5.  W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego operator zobowiązany będzie do:
  1)  wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5) wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;
  6) rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7) nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;
  8) niewypuszczania chińskich lampionów;
  9) nieużywania sztucznych ogni i petard. 

Inne warunki realizacji zadania publicznego:

1. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.

2. Ze względu na trwający stan epidemii operator zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.

3. Operator ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS –CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Operator zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń  związanych z sytuacją epidemiologiczną.

4. Wskazane jest aby oferent w ofercie określił i opisał ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

5. W trakcie  realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji.  Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany  wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Poznania. Operator zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany istotne wymagają aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.

7. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli operator zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.

8. Projekty muszą być realizowane na terenie Miasta Poznania, wyłacznie na rzecz mieszkańców miasta Poznania.

9. Nie wyraża się zgody na zakupy inwestycyjne w ramach przyznanych środków.


Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 23.09.2021.
 2. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz dw.: marta_czainska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 28.09.2021.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl oraz dw.: marta_czainska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości).

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama