Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Organizacja indywidualnej terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (także w formie...

Reklama
Organizacja indywidualnej terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (także w formie zdalnej)
Nabór od 01.09.2021 do 23.09.2021 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 228 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja indywidualnej terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (także w formie zdalnej) .

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 228 000​,00 zł w tym:
w 2021 roku: 48 000,00​ zł,
w 2022 roku: 144 000,00 zł,
w 2023 roku: 36 000,00 zł,Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez wsparcie uczestników projektu w walce z epidemią COVID-19, tj.: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
 • liczba dzieci i młodzieży objętych terapią;
 • średnia liczba godzin zapewnionego wsparcia terapeutycznego w ciągu miesiąca;
 • % poprawy funkcjonowania uczestników w środowisku rodzinnym i rówieśniczym (skala oceny).
 1. Termin realizacji zadania: wrzesień 2021 r. – marzec 2023 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: lokal(-e) przystosowany(-e) do prowadzenia indywidualnej terapii, znajdujące się w zasobach Oferenta, na terenie Gdańska.
 3. Adresaci: dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Nabór dzieci zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszeń od koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej MOPR w Gdańsku, z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których pandemia COVID-19 uwydatniła problemy opiekuńczo – wychowawcze.
 4. Zakres zadania:
  1) prowadzenie terapii dla 25 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
  2) wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników zadania. Oferta terapii dla dzieci i młodzieży powinna być zróżnicowana m.in. psychotraumatologiczna, psychoanalityczna, poznawczo - behawioralna, systemowa, psychodynamiczna, humanistyczna. Rodzaj terapii zostanie określony przez psychologa MOPR w Gdańsku;
  3) każde dziecko będzie uczestniczyło 1 x w tygodniu w terapii dostosowanej do jego potrzeb - osobiście, a w przypadku pojawienia się obostrzeń sanitarnych - w formie on-line. Aby umożliwić wszystkim uczestnikom udział w podejmowanych działaniach, wsparcie powinno być realizowane w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich opiekunów;
  4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikiem, kart oceny postępów, listy obecności uczestników, wykazu kadry realizującej zadanie);
  5) przekazywanie list obecności uczestników do 5-go dnia każdego następnego miesiąca;
  6) przeprowadzanie bieżących konsultacji z opiekunami zastępczymi, które będą wynikać z procesu terapeutycznego;
  7) przedstawianie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, pisemnej ewaluacji pracy z uczestnikiem, przy czym o zakresie informacji decyduje terapeuta;
  8) przygotowanie pisemnej oceny realizacji działań po zakończeniu współpracy z uczestnikiem oraz rekomendacji do dalszej pracy;
  9) przeprowadzenie ewaluacji projektu na zakończenie realizacji zadania.
 5. Wymagania kadrowe: zatrudnienie do realizacji zadania terapeutów/ psychoterapeutów z uprawnieniami do wykonywania zawodu psychologa z min. rocznym doświadczeniem zawodowym..

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama