Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór ofert w trybie art. 19a - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Reklama
Nabór od 01.09.2021 do 30.09.2021 12:00
Urząd Miasta Bełchatów
Łączny budżet 7,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7,5 tys. PLN
 • Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego poza otwartymi konkursami ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3
 • Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.
 • Oferta musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
 • Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
 • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 • Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
 • Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
 • W przypadku Miasta Bełchatowa organem administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta jest Prezydent Miasta Bełchatowa.
 • W przypadku uznania celowości złożonej oferty zostaje ona zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 • Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Następnie podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.
 • Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie.

 

Wydrukowane i podpisane papierowe potwierdzenie złożenia oferty zanosi się do Urzędu Miasta Bełchatowa do Kancelarii lub bezpośrednio do Wydziału Spraw Społecznych. Rozpatrywane są tylko wnioski złożone przez witkac.pl, do których złożono papierowe potwierdzenia.
W trybie „Małych grantów” nabór jest ciągły, czyli można złożyć ofertę w każdym momencie, jednak wnioski są rozpatrywane wtedy, gdy są dostępne środki finansowe.
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama