Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Opracowanie i realizacja kampanii społecznej w obszarze zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo...

Reklama
Opracowanie i realizacja kampanii społecznej w obszarze zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2021 roku
Nabór od 31.08.2021 do 21.09.2021 12:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 90 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie i realizacja kampanii społecznej w obszarze zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2021 roku .

Adresaci : Dzieci i młodzież w wieku 11-18 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Oczekujemy, iż ww. działania będą podejmowane na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów zamieszkujących tereny obszarów kryzysowych określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2021 rok.

 

Miejsce realizacji : Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy, tereny obszarów kryzysowych określonych w Uchwale Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.

 

Warunki realizacji zadania:

 • W ramach kampanii rekomenduje się podjęcie różnorodnych i atrakcyjnych form oddziaływań profilaktycznych oraz edukacyjno - informacyjnych, m.in. takich jak: debaty profilaktyczne, konkursy, warsztaty, treningi, akcje edukacyjne, ulotki, plakaty, strona internetowa, dostosowane do potrzeb grupy docelowej i oczekiwanych rezultatów projektu. 
 • Konieczne jest aby oferent posiadał zdolności organizacyjne, niezbędne warunki oraz doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, podejmowanych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi.
 • W ofercie należy określić dobór działań do celów kampanii oraz narzędzi do grupy docelowej, przedstawić założenia, organizację i przebieg kampanii oraz opisanie materiałów informacyjno-edukacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia z określeniem ich parametrów technicznych.
 • W realizacji zadania priorytetem mają być działania profilaktyczne. Działania o charakterze edukacyjnym i sportowym nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej.
 • działania prorozwojowe, w tym: ruchowe, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych, zajęcia rozwijające zainteresowania własne dzieci i młodzieży. Zajęcia powinny stanowić uzupełnienie szerszego programu oddziaływań profilaktycznych.
 • działania dostosowane do wieku, zaawansowania ruchowego i liczby uczestników. Oferent musi przedstawić interesujący sposób spędzania wolnego czasu, zarazić pasją do ruchu i zdrowego stylu życia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
 • Oprócz ćwiczeń ruchowych na zajęciach prowadzący powinni wdrożyć treningi mentalne, które w zależności od potrzeb grupy mogą mieć na celu np. naukę radzenia sobie ze stresem, wyznaczanie sobie celów czy poznanie swoich mocnych stron.
 • Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji tego typu zajęć, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Oferent zapewni odpowiednie zaplecze lokalowe do prowadzenia zajęć na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 • Oferent opracuje część promocyjną zadania, w tym ulotki, plakaty, stronę internetową itp.
 • Oferta powinna zawierać wykaz kadry przewidzianej do realizacji zadania wraz z opisem doświadczenia zawodowego, kompetencji, uzyskanych kwalifikacji zawodowych, certyfikatów, ukończonych szkoleniach.
 • Kosztorys realizacji zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma znajdować się jeden rodzaj kosztów.
 • W przypadku projektów, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji jest możliwe od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych jest możliwe od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Wymagana dokumentacja: listy uczestników, konspekt zajęć grupowych, raport z ewaluacji.
 • W przypadku otrzymania dofinansowania oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania.
 • Wszystkie działania w ramach realizacji zadania powinny być przeprowadzane z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego, wynikającego z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i rekomendacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej. Forma zajęć powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa uczestników zajęć z zastosowaniem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed wirusem, takich jak: maski, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.
 • W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego związanego z pandemią wirusa SARS-COV-2, w tym braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w formie on-line.
 • Przeprowadzenie zajęć w formie on-line rozumie się jako przeprowadzenie zajęć za pomocą jednego z narzędzi do organizowania wideospotkań w taki sposób, aby uczestnicy mogli połączyć się z prowadzącymi za pomocą komputerów, tabletów lub telefonów w miejscu swojego pobytu.
 • Oferent przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi (dot. projektów skierowanych do małoletnich) , zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

-      widnieją w Rejestrze lub;

-      nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

-      co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama