Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs ofert: „Centrum Organizacji Kołłątaja”

Reklama
Nabór od 31.08.2021 do 22.09.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 95,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Centrum Organizacji Kołłątaja”.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 01.10.2021 roku, zakończenie do 31.12.2022 roku.

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Zadanie polegać ma na prowadzeniu Centrum Organizacji Kołłątaja, którego funkcją jest nieodpłatne wspieranie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (poza wspieraniem ich działalności gospodarczej) działających na terenie Gminy Wrocław m.in. poprzez:

  • udostępnienie adresu korespondencyjnego i do odbioru przesyłek,
  • udostępnienie pomieszczeń do prowadzenie pracy biurowej z dostępem do komputera z Internetem,
  • udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie kultury, rozrywek umysłowych ( m.in. gier stolikowych, brydża), językowych, sprawności manulanych, aktywności ruchowej itp.
  • udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia (projektora i ekranu, flipcharta) do organizacji spotkań, szkoleń itp. (w siedzibie jak również w trybie zdalnym),
  • organizowanie spotkań informacyjnych w zakresie projektów, pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń między organizacjami, grupami nieformalnymi,
  • organizację spotkań integrujących
  • zobowiązanie beneficjentów do kierowania części ich aktywności na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Adresatami zadania mogą być: organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i osoby fizyczne potrzebujące wsparcia lokalowego, sprzętowego do działań stałych o małej intensywności (kilka godzin tygodniowo) i działań doraźnych, a także wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w działaniach na rzecz osób i grup wymagających wsparcia społecznego.

Czas pracy Centrum Organizacji Kołłątaja: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-16:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest działanie Centrum do godziny 18 oraz w soboty.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych). 

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama