Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Prowadzenie środowiskowych form wsparcia- Placówek Wsparcie Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem...

Reklama
Prowadzenie środowiskowych form wsparcia- Placówek Wsparcie Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym
Nabór od 23.09.2021 do 14.10.2021 23:59
Dzielnica Ursus
Łączny budżet 2,191 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia- Placówek Wsparcie Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym..

Ogłoszenie

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2021 - 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższy formularz.

Informacje o zadaniu

   1. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia – Placówek Wsparcia      Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.

   2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

   3.Cel zadania: Wspieranie rodzin w zakresie wychowania i opieki oraz minimalizowanie   występowania zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych przemocą domową oraz pomoc w wyrównywaniu deficytów edukacyjnych.

  4. Opis zadania:

  1) Adresaci zadania: Dzieci, młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w szczególności z rodzin zagrożonych przemocą i uzależnieniami oraz wykluczeniem społecznym;

  2) Forma prowadzenia placówek:

 1. opiekuńcza (koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze), zapewniająca w szczególności:
 • opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego,
 • zabawę i zajęcia sportowe,
 • rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • pracę z rodziną i środowiskiem,

 

       b.specjalistyczna, zapewniająca w szczególności:

 • zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne,
 • realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną
  i socjoterapię,
 • pracę z rodziną i środowiskiem,
 • praca może być prowadzona w formach: grupowej, indywidualnej lub obu,
  w oparciu o indywidualną diagnozę sytuacji dziecka,

        c.pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dopuszczonej jedynie jako uzupełnienie działalności form placówki stacjonarnej opiekuńczej bądź specjalistycznej, zapewniającej w  szczególności:

 • aktywizację i organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • działania profilaktyczno-wychowawcze w formie zajęć animacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych,
 • doraźną pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów dzieci (szkolnych, rodzinnych, psychologicznych),
 • pracę z rodziną i środowiskiem,
 • działania socjoterapeutyczne;

 

    3) Warunki realizacji zadania:

 1. Placówka wsparcia dziennego musi być prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. Organizacja musi posiadać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, statut oraz regulamin organizacyjny,
 3. Placówka musi spełniać standardy programowe funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy,
 4. Placówka wsparcia dziennego musi być prowadzona na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Lokal, w którym prowadzona jest placówka nie może być lokalem przeznaczonym na cele mieszkaniowe,
 5. Organizacja w ofercie musi określić w jakiej formie planuje prowadzić placówkę,
 6. Placówka funkcjonuje dla co najmniej 15 systematycznie uczęszczających beneficjentów,
 7. Osoby zatrudnione w placówce wsparcia dziennego muszą spełniać kryteria i posiadać kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej, zgłoszona w ofercie placówka musi dysponować wyżej wymienioną kadrą w dniu złożenia oferty,
 8. W każdej placówce musi być zatrudniony kierownik, w przypadku gdy kierownik zatrudniony jest również jako wychowawca należy precyzyjnie określić wymiar czasu pracy dla każdej z tych funkcji,
 9. Pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 12 dzieci,
 10. Podczas działań placówki muszą być obecne co najmniej 2 osoby dorosłe,
 11. Placówka jest dostępna co najmniej od poniedziałku do piątku, nie mniej niż 7 godzin dziennie,
 12. Dopuszczalna jest 1 miesięczna przerwa wakacyjna,  w okresie, w którym placówka nie będzie funkcjonowała oferent zobowiązany jest do określenia adekwatnych kosztów funkcjonowania placówki tj.np. nieuwzględniania w kosztorysie dożywiania w miesiącu przerwy,
 13. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny,
 14. W ramach zadania konieczna jest współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, szkołami, poradniami rodzinnymi, kuratorami, sądem rodzinnym
  i innym instytucjami wspierającymi rodziny i z nimi pracującymi,
 15. Placówka zapewnia miejsca dla dzieci wskazanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
 16. Organizacja w ofercie musi określić tryb naboru uczestników oraz określić liczbę odbiorców systematycznie uczęszczających do placówki,
 17. Organizacja po podpisaniu umowy przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji zadania wraz z podaniem tygodniowego planu zajęć  w poszczególnych latach realizacji zadania czyli z dokładnym określeniem dni i godzin pracy placówki, terminów prowadzenia poszczególnych zajęć oraz godzin pracy osób stanowiących kadrę,
 18. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z dożywiania (jeden posiłek dziennie),
 19. Opracowany kosztorys realizacji zadania powinien być sporządzony osobno dla każdego z roku realizacji zadania, kosztorys powinien być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien być zawarty jeden rodzaj kosztu,
 20. Wynagrodzenie powinno być przeliczane na godzinę zegarową,
 21. Etat wychowawcy to 40 godzin tygodniowo, a godzina pracy wynosi 60 minut; około 2/3 pracy wychowawcy powinno stanowić pracę z dziećmi i młodzieżą, pozostały czas pracy powinien być poświęcany na pracę z rodziną, przygotowywanie dokumentacji do zajęć, kontakty z instytucjami pracującymi z rodzinami podopiecznych; powinna być prowadzona dokumentacja czasu pracy z wyszczególnieniem czasu pracy
  z dziećmi i pozostałego czasu pracy,
 22. w ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania aktualnych wytycznych dotyczących opieki nad dziećmi i młodzieżą, przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia;

    4) Monitorowanie frekwencji:

 1. Oferent powinien opisać w ofercie sposób rekrutacji i stałego monitoringu frekwencji dzieci w placówce oraz propozycję działań naprawczych w przypadku obniżonej frekwencji,
 2. Placówki będą zobowiązane do przekazywania do Wydziału Spraw Społecznych
  i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy comiesięcznych raportów dotyczących liczby uczestników,
 3. Jeżeli w półrocznym rozliczeniu kontrolnym, liczba dzieci i młodzieży korzystających
  z PWD będzie niższa niż 75 % zakontraktowanej liczy beneficjentów, podmiot prowadzący placówkę będzie zobowiązany do dokonania zwrotu proporcjonalnej części dotacji;

    5) Dokumentacja:

 1. Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji zadania publicznego:
 • dokumentowania czasu pracy placówki oraz wszystkich pracowników bez względu na przyjętą formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia, samozatrudnienie),
 • dokumentowania pracy merytorycznej (np. dzienniki zajęć, karty zapisu dzieci
  i młodzieży, karty diagnostyczne i dotyczące spraw podopiecznych, dokumenty dotyczące współpracy z rodzinami i instytucjami),
 • posiadania zgód rodziców/opiekunów na uczęszczanie dzieci i młodzieży do placówki i udział w zajęciach,
 • odnośnie dokumentów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem
  i przekazywaniem danych osobowych, organizacja jest zobowiązana do odbioru stosownych oświadczeń od osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. zwany dalej RODO) oraz wydawanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
  z zakresu ochrony danych osobowych,
 • ewaluacji programu,
 • rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka, sposób jej prowadzenia określa regulamin organizacyjny placówki, który podmiot musi dostarczyć zleceniodawcy przed podpisaniem umowy wraz z kopią zezwolenia na prowadzenie placówki wydanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej.

Uwaga:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 152), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i  poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

              1) widnieją w Rejestrze lub;

              2) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub

co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

5. Rezultaty zadania:

1) Wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych poprzez wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego oraz wzmacnianie czynników chroniących  dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego. Mierniki/wskaźniki – liczba zajęć edukacyjnych i rozwijających zainteresowania oraz umiejętności psychospołeczne, liczba uczestników ww. zajęć, poziom rozwoju kompetencji społecznych mierzony podczas pracy z podopiecznymi w placówce;

2) Poprawienie wyników w nauce dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego. Mierniki/wskaźniki – procent uczniów otrzymujących promocję do kolejnej klasy, odsetek uczniów zwiększających średnią ocen w roku szkolnym, odsetek uczniów zwiększających frekwencję na zajęciach szkolnych;

3) Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i społecznych rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego.Mierniki/wskaźniki – liczba rodziców/opiekunów współpracujących z placówką, liczba porad udzielonych rodzicom/opiekunom;

6. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji  dot. rezultatów realizacji  zadania publicznego.

7. Termin realizacji zadania: od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r.

8. Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy.  Lokal, w którym realizowane będzie zadanie nie może być przeznaczony do celów mieszkaniowych.

9. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć  maksymalnie 1 ofertę.

10. Środki przeznaczone na realizację zadania: 2 190 700,00 zł, w tym:

1)  w 2021 r. – 35 000,00 zł;

2)  w 2022 r. – 697 000,00 zł;

3)  w 2023 r. – 729 700,00 zł;

4)  w 2024 r. – 729 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na poszczególne lata trwania zadania.

 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 2. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 4.  zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:
 1. nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25 % w części dotyczącej przyznanej dotacji,
 2. nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
 1. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 5, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 2. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych
   z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
  8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;
  9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.
 3. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.
 4. Organizacja jest zobowiązana do określenia w ofercie zasad dostępności zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 5. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.

§ 4. Składanie ofert

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 października 2021 roku do godz. 23.59.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Maciej Ornoch, Izabela Migdal nr telefonu 224436241, 224436041 od 23.09.2021 do 14.10.2021 roku w godz.8.00-16.00).

§ 5. Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć[2]:
 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
 3. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty lub w formie papierowej, o ile wynika to z ogłoszenia konkursowego.
 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1–3[3].
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
 1. prawidłowo podpisane oświadczenie przyjęcia dotacji (Za prawidłowe podpisy zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących oświadczenie zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, aktualnym wyciągiem z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oświadczenie zostało prawidłowo podpisane).
 2. zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
 1. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Ursus [4] m.st. Warszawy.
 2. Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1–3 następujących danych:
 1. adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;
 2. powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;
 3. powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;
 4. powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczoną na realizację zadania publicznego (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Członkowie komisji konkursowej do opiniowania ofert ocenią każdą ofertę, która spełniła wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia[5].
 4. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.
 5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[6].

Rodzaj zadania

2021[7]

2020[8]

Prowadzenie środowiskowych form wsparcia – Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym

366000 zł

364600 zł

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama