Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 24.08.2021 do 15.09.2021 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Informacje o przedmiotowym konkursie można uzyskać w Oddziale Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów lub dzwoniąc pod numer telefonu 17 747 06 13.
Łączny budżet 70,4 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 11 tys. do 20 tys. PLN
Rodziny
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na organizację w 2021roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

1. Cel Konkursu 
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im wsparcia na organizację szkoleń dla osób realizujących na terenie województwa podkarpackiego zadania zawiązane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zgodnie z zadaniami priorytetowymi ujętymi w Programie Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz celami szczegółowymi Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 – 2020)”. 

2. Cele szczegółowe, zadania 
W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji zadania publicznego określonego w celu szczegółowym 4 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 – 2020)” tj.: ZWIĘKSZENIE POZIOMU KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, 
W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG 

Zadanie: 
4.2. Organizowanie i wspieranie szkoleń (przeprowadzonych w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2020 - 2021) dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym przedstawicieli: 

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
 • Policji 
 • oświaty 
 • ochrony zdrowia 
 • sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych 
 • służby więziennej 
 • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych / grup roboczych. 

/Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne są do pobrania na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie: www.rops.rzeszow.pl (zakładka: Profilaktyka uzależnień - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Informacje, raporty, badania). 

Z uwagi na obecnie panującą sytuację w kraju związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dopuszcza się możliwość prowadzenia szkoleń również za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji. 
Organizacja szkoleń w formule zdalnej zakresem merytorycznym i czasowym powinna odpowiadać szkoleniom prowadzonym w formule tradycyjnej. Jednocześnie należy jasno określić zasady, rekrutacji, weryfikacji faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, jak również zasady dotyczące uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez uczestników (powyższa informacja powinna zostać opisana w pkt. III.3 oferty). 

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest wpisać w ofercie cel szczegółowy oraz zadanie, w ramach którego ubiega się o dotację (powyższa informacja powinna dodatkowo zostać określona w pkt. I.2 oferty). 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021r. 

O terminie zgłoszenia oferty decyduje: 

 • data nadania pocztowego, w przypadku przesłanie na adres korespondencyjny: 
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów 
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta na konkurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – organizacja szkoleń”), 

 • data nadania za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP. 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym (w tytule pisma należy wpisać: „Oferta na konkurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -– organizacja szkoleń)”, 

 • data wpływu do ROPS w Rzeszowie, w przypadku złożenia osobistego w siedzibie: ul. Hetmańska 9, parter – Portiernia poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30 – o ile w dniu dokonywania tej czynności będzie to prawnie dopuszczone, (sugerowaną formą jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – organizacja szkoleń)”.
Reklama