Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w ogrzewalni znajdującej się na terenie Piły

Reklama
Nabór od 25.08.2021 do 16.09.2021 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 39 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 39 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w ogrzewalni znajdującej się na terenie Piły.

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w ogrzewalni znajdującej się na terenie Piły.

● Realizacja zadania polegać będzie na zapewnieniu maksymalnie 9 miejsc dla osób bezdomnych w ogrzewalni.

● Minimalny standard świadczonych usług w ogrzewalni określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Ponadto podmiot zobowiązuje się do systematycznej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile.

● Kadra zatrudniona w ogrzewalni powinna spełniać wymagania określone w art. 48a ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. .

● Minimalny standard obiektu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

● zadanie realizowane w okresie od października do grudnia 2021 r.

Do powyższych ofert należy dołączyć:

1. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

3. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

4. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

5. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry i doświadczenie w ogrzewalni organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama