Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór ofert w trybie art. 19a na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 23.08.2021 do 21.09.2021 14:22
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Miasto Ustka może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze  lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Miasto Ustka temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Burmistrza Miasta Ustka, biorąc pod uwagę:

  • czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Ustka z organizacjami pozarządowymi,
  • zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
  • uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie kosztów niezbędnych do wykonania zadania publicznego,
  • czy w budżecie Miasta Ustka są zabezpieczone środki finansowe, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,
  • korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych. 

W przypadku pozytywnej opinii wyrażonej przez ww. Zespół, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpłynięcia oferty, zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustka, stronie internetowej Miasta Ustka oraz w BIP Urzędu Miasta Ustka.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

Źródło: Gmina Miasto Ustka

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama