Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Trwa Konkurs Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Reklama
Nabór od 06.08.2021 do 30.09.2021 15:00
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza, na podstawie uchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku, konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Proponowane działania muszą być zgodne z celem statutowym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, jakim jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 120 000 zł.

NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI KONKURSU GRANTOWEGO: 

1. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

2. Dopuszczone są wnioski z terminem realizacji do 30 grudnia 2022 r.

3. W przypadku Wniskodawców, którzy już ubiegali się o grant w Stowarzyszeniu warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

4. Terminami kwalifikowalności wydatków w grancie są: data zawarcia umowy grantowej oraz data realizacji grantu.

5. Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.

6. Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z oficjalnym wzorem wniosku, który jest dostępny na stronie Stowarzyszenia.

7. W przypadku przyznania dofinansowania, przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę, której wzór można znaleźć na stronie Stowarzyszenia.

8. Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

SKŁADANIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH: 

Wzór wniosku można pobrać ze strony.

Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (691 859 960).

Termin składania wniosków – do godz. 15.00, dnia 30 września 2021 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu.

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE: 

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny ze wzorem dostępnym na stronie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wymaganymi dokumentami (np. list intencyjny) potwierdzającymi współpracę z ewentualnymi partnerami projektu.

KONSULTACJE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU: 

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku grantowego serdecznie zapraszamy do zapisania się na spotkania konsultacyjne. Celem spotkań jest zarówno przybliżenie wymogów formalnych, jak i pokazanie najważniejszych kwestii merytorycznych związanych z zagadnieniem wielokulturowości iochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Udział w spotkaniach jest dobrowolny. Spotkania odbędą się online, na platformie zoom. 

 • 2 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Joanna Fikus i Michał Majewski, Konkurs grantowy SZIH – co zrobić aby dostać grant.
 • 3 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Weronika Litwin i Agnieszka Komorowska – Gosk, Jak szukać możliwości współfinansowania projektów.
 • 9 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Remigiusz Sosnowski, Cmentarze żydowskie w Polsce.
 • 10 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Natalia Gebert, Po co nam edukacja międzykulturowa?
 • 17 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Renata Płotczyk, Spotkania z kulturą żydowską.

Więcej na temat spotkań on-line można znaleźć na stronie www.szih.org.pl/spotkania-grantowe

Aby otrzymać zaproszenie do spotkania należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres biuro@szih.org.pl zawierające następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa reprezentowanej organizacji
 • Datę spotkania, w którym osoba chce wziąć udział

 WYBÓR OFERT: 

Przy ocenie wniosku o grant Komisja Grantowa bierze pod uwagę:

 • przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa;
 • przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki, budżet, termin wykonania, zgoda właścicieli terenu, opinia Komisji Rabinackiej (jest wymagana w przypadku projektów dot. cmentarzy);
 • przy projektach konserwatorskich: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin wykonania;
 • konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, budżet, termin;
 • projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów budżet, termin wykonania;
 • projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania;
 • imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet;
 • doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.

Komisja nie będzie rozpatrywać wniosków zawierających braki lub posiadających błędy (np. źle zsumowane budżety).

Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota.

Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 5 listopada 2021 roku.

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE: 

Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:

a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;

b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy w tym:

 • czynsz;
 • koszty administracyjne;
 • koszty prawne;
 • koszty księgowe;
 • koszty eksploatacyjne (np. paliwo, tonery, serwis);
 • zakup środków trwałych;
 • opłaty bankowe;
 • materiały biurowe;
 • eksploatacyjne;
 • energia elektryczna;
 • opłaty telefoniczne.

c) zakup nieruchomości;

d) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

W przypadku przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dofinansowania;
 • uaktualnionego harmonogramu i budżetu realizacji zadań ofertowych w formie załączników do umowy przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem, że w wyniku zmiany i aktualizacji budżetu nie ulegnie zwiększeniu procentowy udział środków Grantodawcy w całkowitym koszcie projektu;
 • wszystkich wymaganych danych do umowy;

Przekazanie przyznanej dotacji w formie dofinansowania nastąpi po podpisaniu umowy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce  Jak składać oraz poniżej:

Reklama