Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Centrum Aktywności Społeczności Lokalnej na Osiedlu Jagodno

Reklama
Nabór od 04.08.2021 do 26.08.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Centrum Aktywności Społeczności Lokalnej na Osiedlu Jagodno.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie ma polegać na stworzeniu warunków do rozwoju lokalnej społeczności osiedla Jagodno i aktywizacji odbiorców w różnym wieku. Działania mają być dostępne dla beneficjentów - minimum 3 dni w tygodniu po minimum 4 godz. zegarowe dziennie. W tygodniach, w których występują poza sobotami i niedzielami dodatkowe ustawowo dni wolne od pracy – dopuszcza się odmienny tryb funkcjonowania z uwzględnieniem wymogów
i ograniczeń prawnych, wynikających np. z sytuacji pandemicznej w kraju. Działalność powinna być nakierunkowana na animowanie społeczności lokalnej, jej edukowanie, integrowanie i aktywizowanie oraz na diagnozowanie, zwłaszcza pod kątem potrzeb. 

W kierunkach działania powinny być w szczególności uwzględnione potrzeby seniorów oraz dzieci i młodzieży z osiedla Jagodno.

Każde z działań ma być promowane, poddane monitoringowi i ewaluacji.

Beneficjenci zadania to w szczególności mieszkańcy i użytkownicy osiedla, w tym:
• dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się w sąsiedztwie, dorośli, seniorzy, rodziny,
• lokalnie działające organizacje pozarządowe,
• lokalni przedsiębiorcy, inwestorzy,
• radni osiedlowi,
• pozostali interesariusze np.: szkoły, biblioteki, zarządcy nieruchomości, kościoły, związki wyznaniowe.

Od adresatów zadania nie przewiduje się pobierania opłat.

Niniejsze zadanie publiczne musi być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową.

Wybrany oferent przedstawi ewaluację za okres od 06 września do 31 grudnia 2021 r.

Dokument należy dołączyć do sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

Nieruchomość – lokal
Zadanie realizowane będzie we Wrocławiu w nowym parterowym budynku położonym przy ul. Sygnałowej 23. Do dyspozycji będą następujące pomieszczenia:
• sala wielofunkcyjna na parterze o powierzchni użytkowej 119,80 m2, w sali znajduje się sprzęt nagłośnieniowy,
• strefa wejściowa/hall,
• toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek jest dostępny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt użytkowany jest wspólniezfilią Miejskiej Biblioteki Publicznejoraz Żłobkiem nr 16.

Realizator zobowiązany jest do prowadzenia aktywności z uwzględnieniem harmonogramu i programu działań fili Biblioteki i Żłobka nr 16.

Zarządcą obiektu jest Wrocławski Zespół Żłobków sprawujący Trwały Zarząd w imieniu Gminy Wrocław. Po stronie Zarządcy leży ubezpieczenie budynku.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych). 

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama