Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert nr 78/2021 na wybór operatora konkursu na mikrogranty w ramach regrantingu na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 78/2021 na wybór operatora konkursu na mikrogranty w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021
Nabór od 04.08.2021 do 25.08.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 78/2021 na wybór operatora konkursu na mikrogranty w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021.

Otwarty konkurs  ofert Nr 78/2021 na wybór operatora konkursu na mikrogranty w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021.

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

„Mikrogranty dla seniorów 2021” - wspieranie działań aktywizujących i integrujących środowisko senioralne oraz inicjatyw międzypokoleniowych w formie regrantingu.

Planowane wydatki w roku bieżącym: 60 000,00zł (sześćdziesiat tysięcy złotych)

Zadanie publiczne.

„Mikrogranty dla seniorów 2021” - wspieranie działań aktywizujących i integrujących środowisko senioralne oraz inicjatyw międzypokoleniowych w formie regrantingu.

Cele naboru na mikrogranty:

 • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych oraz integrujących i aktywizujących środowiska senioralne;
 • wspieranie  działań wynikających z potrzeb danej społeczności;
 • wspieranie współdziałania mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów  o charakterze dobra wspólnego;
 • wspieranie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej), poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (co najmniej 3 osobowym)  seniorów i seniorek mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora).
 • promocja inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.

 

 1. Proponowane rezultaty zadania publicznego:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatu (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło  informacji o osiągniętych wskaźnika

Zorganizowanie naboru na mikrogranty

Liczba naborów - minimum 1.

Regulamin naboru/dokumentacja naboru

Wsparcie inicjatyw międzypokoleniowych i senioralnych

Liczba inicjatyw zrealizowanych/sfinansowanych w ramach regrantingu – minimum 28

Wykaz inicjatyw

Finansowanie grup nieformalnych

realizujących projekty

Liczba gru

Lista grup nieformalnych

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań

dla realizatorów projektów międzypokoleniowych i senioralnych

Liczba szkoleń/warsztatów/spotkań

1. Harmonogram szkoleń/warsztatów/spotkań,

2. Wykaz szkoleń/warsztatów/spotkań

3. Plan/agenda szkoleń/warsztatów/spotkań

4. Lista obecności

Przeprowadzenie doradztwa dla osób realizujących projekty międzypokoleniowe i senioralne

Liczba godzin doradztwa -minimum 30

Wykaz godzin doradztwa

Upowszechnianie informacji nt. działań międzypokoleniowych i senioralnych

Liczba materiałów prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).

2. Oferta realizacji zadania publicznego (zwana dalej ofertą) musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Oferta musi być złożona w języku polskim.

4. Za błędy formalne oferty uznaje się:

 1. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;
 2. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 3. złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
 4. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.

5. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.

6. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

7. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu finansowego i niefinansowego (osobowego i rzeczowego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt V oferty pt. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. W przypadku korzystania ze wsparcia wolontariuszy, oferent ma możliwość wykazania zaangażowania wolontariuszy. Nie jest wskazana wycena zaangażowania wolontariuszy w pkt. V oferty „kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.

8. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzlecania części zadania, to jest działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego w zakresie wskazanym w ofercie.

9. Oferent składając ofertę powinien dostosować ją do obowiązujących w Polsce norm i przepisów sanitarnych oraz obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS –CoV-2.   

IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

1. Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 15 września 2021 do 31 grudnia 2021 r.

2. Termin wydatkowania środków przekazanych operatorom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 15 września 2021 do 31 grudnia 2021 r.

3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć.

4. Operatorzy przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego operator zobowiązany będzie do:

 1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
 2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
 4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;
 6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 7. nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;
 8. niewypuszczania chińskich lampionów;
 9. nieużywania sztucznych ogni i petard. 

Inne warunki realizacji zadania publicznego:

1. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.

2. Ze względu na trwający stan epidemii operator zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.

3. Operator ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS –CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Operator zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń  związanych z sytuacją epidemiologiczną.

4. Wskazane jest aby Operent w ofercie określił i opisał ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

5. W trakcie  realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji.  Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany  wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Poznania. Operator zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany istotne wymagają aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.

7. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli operator zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.

8. Projekty muszą być realizowane na terenie Miasta Poznania, wyłacznie na rzecz mieszkańców miasta Poznania.

9. Nie wyraża się zgody na zakupy inwestycyjne w ramach przyznanych środków.

V. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 25.08.2021.

2. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz dw.sonia_mikolajczak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 30.08.2021.

3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl oraz dw.:sonia_mikolajczak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości).

4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy wyłacznie organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

 

NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO  Nr 78/2021 ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO NABORU,  W KTÓRYM ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama