Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia, tj. rodzinę

Reklama
Nabór od 30.07.2021 do 26.08.2021 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 216 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert a realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tytuł zadania publicznego: Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia, tj. rodzinę.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 216 000,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy zł 00/100), w tym:

1.      w 2021 r. – 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100),

2.      w 2022 r. – 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 15 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, w lokalu podmiotu, w miejscach aktywności osób i rodzin oraz wskazanych siedzibach MOPS.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2020 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości 540 000,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

1.      Odbiorcami zadania zleconego są skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwany dalej „Realizatorem”) osoby/rodziny, które utraciły lub są zagrożone utratą dziecka, przeżywające trudności życiowe, wychowawcze i opiekuńcze, usamodzielniani wychowankowie (zwani dalej „Uczestnikami”).

2.      Zlecenie usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia, tj. rodzinę, (zwanych dalej „usługami”), realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie” i obejmuje nie mniej niż 129 Uczestników o których mowa w ust. 1, w okresie realizacji zadania.

3.      Oferent wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert, zwany dalej „Zleceniobiorcą”, zobowiązany jest do realizacji Usług poprzez:

1.      sporządzenie pełnej, pisemnej diagnozy psychospołecznej osoby lub rodziny, w oparciu o metody diagnostyczne stosowane w dziedzinach: psychologii i pedagogice (z uwzględnieniem informacji zawartych w dokumentacji, o której mowa w ust. 11 pkt 10 warunków realizacji zadania publicznego, która przekazana zostanie Zleceniobiorcy wraz ze zleceniem realizacji usługi; okres sporządzania diagnozy będzie trwał 1 miesiąc, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych wypadkach może zostać wydłużony do maksymalnie 2 miesięcy; diagnoza zawierała będzie co najmniej: rozpoznanie problemów psychospołecznych, objawowych (z zakresu psychopatologii indywidualnej), a także funkcji, jakie pełni objaw, informację o narzędziach użytych do jej sporządzenia oraz diagnozę cyklu życia rodziny – dotyczy Uczestników, wobec których dotychczas nie została sporządzona diagnoza psychospołeczna w ramach usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia, tj. rodzinę,

2.      objęcie wszystkich skierowanych do usług Uczestników, na podstawie diagnozy, o której mowa w pkt. 1 oraz po sporządzeniu Planu Pracy z Rodziną, o którym mowa w ust. 11 pkt 12 ppkt b, dostosowanym do ich potrzeb wsparciem w postaci:

a.       indywidualnego poradnictwa psychologicznego (np. w zakresie wyjaśniania procesów rozwojowych, zaburzeń rozwoju (w tym zaburzeń psychicznych), wpływu procesów społecznych, zmian przejawiających się m.in. w zachowaniach i ich możliwej korekcie),

b.      grupowego poradnictwa psychologicznego, m.in. rozwijającego kompetencje społeczne i rodzicielskie Uczestników (np. praca z przekonaniami, treningi: uważności, zastępowania agresji, interpersonalne, komunikacji, podejmowania decyzji, motywacyjne do podejmowania terapii rodzinnej/uzależnień itp., szkoła dla rodziców, szczególnie dzieci dorastających, sprawiających trudności wychowawcze),

c.       poradnictwa rodzinnego, w tym pedagogicznego dotyczącego zidentyfikowanych problemów Uczestników, prowadzącego do odzyskania lub uzyskania możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, podjęcia właściwych decyzji, wprowadzenia ich w czyn, korygowania i unikania błędów,

d.      dostosowanej do potrzeb Uczestników terapii:

·         indywidualnej, rozumianej jako spotkanie osoby z wykwalifikowanym terapeutą, ukierunkowane na pomoc w rozwiązaniu problemu tej osoby, prowadzone zgodnie z zasadami terapii, w superwizji indywidualnej i grupowej,

·         rodzinnej, rozumianej jako spotkanie rodziny z dwoma terapeutami, ukierunkowane na pomoc w rozwiązaniu problemu tej rodziny, prowadzone zgodnie z zasadami terapii, w superwizji indywidualnej i grupowej,

·         grupowej, rozumianej jako spotkanie dwóch terapeutów z grupą osób mających podobne problemy, ukierunkowane na pomoc członkom tej grupy w rozwiązaniu tych problemów, prowadzone zgodnie z zasadami terapii, w superwizji indywidualnej i grupowej,

e.       mediacji, rozumianej jako spotkanie z bezstronnym i neutralnym mediatorem, ukierunkowane na rozwiązywanie sporów różnego rodzaju oraz pochodzenia (m.in. w zakresie ustalenia sposobu i form opieki nad dzieckiem przy rozwodzie, ograniczeniu praw do opieki oraz zobowiązań rodziców przy powrocie dziecka do rodziny, w tym wychowanka usamodzielnianego).

4.      Koszt realizacji jednej godziny Usług wynosi 180,00 zł.

5.      Zlecenie usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia, tj. rodzinę, wyniesie:

1.      w 2021 r. szacunkowo 600 godzin, tj. średnio około 171 godzin miesięcznie;

2.      w 2022 r. szacunkowo 600 godzin, tj. średnio 150 godzin miesięcznie.

6.      Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin zlecanych w danym roku realizacji zadania publicznego, o których mowa w ust. 5 – w takim wypadku zmianie ulega także wysokość dotacji w danym roku. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Pełna treść głoszenia

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Minimalizacja trudności przeżywanych przez rodziny tak, aby tworzyły one system sprzyjający aktywizacji społecznej i zawodowej ich członków.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej następujących wskaźników:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do systematycznego monitorowania ww. wskaźników i wykazywania ich w składanych sprawozdaniach.

Zleceniobiorca może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacji zadania w taki sposób, aby skierowani do objęcia Usługami Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Pracy z Rodziną, o którym mowa w ust. 11 pkt 12 lit. b – wskaźnik ten musi zostać wykazany w odniesieniu do nie mniej niż 80% wszystkich objętych wsparciem Uczestników.

Objęcie usługami, o których mowa w ust. 3 co najmniej 129 skierowanych przez Realizatora rodzin, które utraciły lub są zagrożone utratą dziecka, przeżywających trudności życiowe, wychowawcze i opiekuńcze, usamodzielnianych wychowanków.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w Gminie Miejskiej Kraków elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy Urzędu Miasta Krakowa.

2.      Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert, wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

3.      Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).

4.      Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

5.      W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl.

6.      Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu:

  • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym

oraz

- w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

7.      Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz wszystkich załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.

8.      Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi).

9.      Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

10.  Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:

·         wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 lub

·         dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (Dziennik Podawczy MOPS)

z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

11.  Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama