Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej

Reklama
Nabór od 04.08.2021 do 15.09.2021 23:59
BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 100 do 200 tys. PLN

Jak się zgłosić?

Wnioski należy składać do 15 września 2021 roku, po raz pierwszy za pośrednictwem systemu Witkac, wybierając nabór na Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumentację fotograficzną dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych – kilka fotografii ukazujących dzieło z każdej strony, przedłożoną w postaci zapisu cyfrowego,
 • w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zakup prac wideo/audio, lub których częścią składową jest zapis filmowy/dźwiękowy, konieczne jest przedstawienie kopii (demo) całego filmu/nagrania w postaci zapisu cyfrowego,

lub przedstawienie we wniosku uzasadnienia, jeśli przedstawienie zapisu filmowego/dźwiękowego nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych. W przypadku plików o dużej wadze dopuszcza się możliwość pobrania lub odtworzenia pracy wideo/audio z Internetu bądź innej wskazanej bazy danych, gdzie dzieło jest udostępnione do wglądu,

 • zaleca się także przygotowanie prezentacji dzieła sztuki w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF), pliki nie mogą być dołączane do Elektronicznego Formularza w postaci skompresowanej.

Po złożeniu wniosku w systemie Witkac i wygenerowaniu potwierdzenia należy niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru, złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim. 

Potwierdzenie złożenia wniosku można złożyć:

 • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
 • dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
 1.  
  1. ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
  2. ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  3. ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,
 • przesłając dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

Główne kryteria wyboru

Komisja rozpatrując wnioski o zakup weźmie w szczególności pod uwagę dzieła sztuki współczesnej z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów, którzy są  postaciami znaczącymi dla środowiska twórczego Gdańska. Komisja bierze pod uwagę także czy proponowane dzieło posiada walory kulturotwórcze odnoszące się do wartości, z którymi utożsamia się Gdańsk, w szczególności nawiązującymi do idei wolności, solidarności, równości i otwartości. Istotne będzie także czy dzieło posiada znaczenie dla założeń Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Skład komisji dokonującej wyboru zakupu dzieł dostępny jest w regulaminie konkursu.

Program Zakupu Dzieł Sztuki

Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny 2023 Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Są to działania o długofalowym charakterze mającym na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z zastosowaniem wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. 

Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma jednocześnie powodować zwiększenie udziału obywateli w kulturze oraz mocniejsze zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku z uwzględnieniem charakteru miasta, które tworzy kolekcję, jego historii, tradycji i tożsamości.

Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki, które zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku, powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosić kompetencje w percepcji sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych, jak również przyczynić się do stymulowania kreatywności, rozwoju przemysłów kultury i oferty turystycznej w Gdańsku.

Docelowo nabyte przez Gminę Miasta Gdańska prace będą pokazywane w Nowym Muzeum Sztuki NOMUS, tworzonym w oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Jaracza 14 w Gdańsku

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama