Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Budowa Centrum sportu łuczniczego

Reklama
Nabór od 30.07.2021 do 20.08.2021 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 1,666 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Budowa Centrum sportu łuczniczego.
  1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie w latach 2021 – 2023 realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum sportu łuczniczego w Poznaniu
  2. Oferty na zadania mogą składać wyłącznie organizacje pozarządowe, które realizują zadanie publiczne w danej dyscyplinie sportu pod nazwą „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego – Młodzieżowe Centra Sportu”.
  3. Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia szkolenia sportowego w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w czasie realizacji zadnia publicznego oraz przez okres 10 kolejnych lat liczonych od dnia zakończenia realizacji zadania.
  4. W ofercie musi się znaleźć szczegółowy opis zadania inwestycyjnego lub modernizacyjnego, w tym jego zakres rzeczowy, cele oraz założenia techniczne i finansowe, a także sposób jego realizacji. Należy także dołączyć dokument potwierdzający prawo do użytkowania terenu – na minimum 10 lat (umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny dokument właściwy).
  5. Wnioskodawca zobowiązany jest realizować zadanie z należytą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie rezultatów.
  6. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją zadania.
  7. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane i mogą zostać sfinansowane ze środków Miasta Poznania, jeżeli wnioskodawca nie zamierza ubiegać się o zwrot lub odliczenie tego podatku na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  8. Wnioskodawca jest zobowiązany stosować przepisy zawarte w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa ma zastosowanie do wnioskodawcy i realizowanego zadania inwestycyjnego.
  9. Jeżeli wnioskodawca na podstawie ww. ustawy jest zwolniony ze stosowania trybów w niej określonych, przy wyłanianiu wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego zadania, jest zobowiązany dokonać wyboru wykonawcy w sposób racjonalny, gospodarny i celowy, na podstawie jak najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty, z zachowaniem zasady konkurencyjności i przejrzystości.
  10. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama