Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

II. Organizacja indywidualnej terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (także w...

Reklama
II. Organizacja indywidualnej terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (także w formie zdalnej)
Nabór od 23.07.2021 do 13.08.2021 14:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 456 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Organizacja indywidualnej terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (także w formie zdalnej).

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 456 000,00 zł w tym:
w 2021 roku: 96 000,00​ zł,
w 2022 roku: 288 000,00 zł,
w 2023 roku: 72 000,00 zł,Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez wsparcie uczestników projektu w walce z epidemią COVID-19, tj.: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
 • liczba dzieci i młodzieży objętych terapią;
 • średnia liczba godzin zapewnionego wsparcia terapeutycznego w ciągu miesiąca;
 • % poprawy funkcjonowania uczestników w środowisku rodzinnym i rówieśniczym (skala oceny).
 1. Termin realizacji zadania: wrzesień 2021 r. – marzec 2023 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: lokal(-e) przystosowany(-e) do prowadzenia indywidualnej terapii, znajdujące się w zasobach Oferenta, na terenie Gdańska.
 3. Adresaci: dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Nabór dzieci zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszeń od koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej MOPR w Gdańsku, z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których pandemia COVID-19 uwydatniła problemy opiekuńczo – wychowawcze.
 4. Zakres zadania:
  1) prowadzenie terapii dla 50 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
  2) wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników zadania. Oferta terapii dla dzieci i młodzieży powinna być zróżnicowana m.in. psychotraumatologiczna, psychoanalityczna, poznawczo - behawioralna, systemowa, psychodynamiczna, humanistyczna. Rodzaj terapii zostanie określony przez psychologa MOPR w Gdańsku;
  3) każde dziecko będzie uczestniczyło 1 x w tygodniu w terapii dostosowanej do jego potrzeb - osobiście, a w przypadku pojawienia się obostrzeń sanitarnych - w formie on-line. Aby umożliwić wszystkim uczestnikom udział w podejmowanych działaniach, wsparcie powinno być realizowane w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich opiekunów;
  4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikiem, kart oceny postępów, listy obecności uczestników, wykazu kadry realizującej zadanie);
  5) przekazywanie list obecności uczestników do 5-go dnia każdego następnego miesiąca;
  6) przeprowadzanie bieżących konsultacji z opiekunami zastępczymi, które będą wynikać z procesu terapeutycznego;
  7) przedstawianie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, pisemnej ewaluacji pracy z uczestnikiem, przy czym o zakresie informacji decyduje terapeuta;
  8) przygotowanie pisemnej oceny realizacji działań po zakończeniu współpracy z uczestnikiem oraz rekomendacji do dalszej pracy;
  9) przeprowadzenie ewaluacji projektu na zakończenie realizacji zadania.
 5. Wymagania kadrowe: zatrudnienie do realizacji zadania terapeutów/ psychoterapeutów z uprawnieniami do wykonywania zawodu psychologa z min. rocznym doświadczeniem zawodowym..

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama