Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

XXIV oleśnicki rajd rowerowy (2021) - tryb pozakonkursowy

Reklama
Nabór od 20.07.2021 do 27.07.2021 11:52
Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. PLN

Zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleci realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu XXIV oleśnickiego rajdu rowerowego, w trybie pozakonkursowym.

 

Warunki realizacji zadania:

1. Kompletność i terminowość złożonej oferty oraz rzetelność podanych danych,

2. Uwzględnienie w ofercie promocji zadania (materiały reklamowe np. ulotki, plakaty oraz publikacja ogłoszenia o realizacji zadania w prasie lub na portalu internetowym z informacją o dofinansowaniu przez Miasto Oleśnica, zgodnie z treścią: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy ”.

3. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób, do których program jest adresowany.

4. Aby wydatek był kwalifikowany musi zostać poniesiony w terminie określonym w umowie.

5. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych. Wymagane załączniki: 1. statut, 2. Aktualny wypis z rejestru. Aktualny, tzn. taki, w którym wszystkie zawarte informacje są zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu złożenia oferty konkursowej (niezależnie od daty wydania odpisu). Druki pobrane ze strony http://ems.ms.gov.pl mają moc zrównaną z mocą odpisów wydawanych przez KRS i nie wymagają potwierdzania za zgodność kopii z oryginałem.

 

Termin rozpatrzenia ofert: W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty papierowej do Urzędu Miasta Oleśnicy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na: tablicy ogłoszeń UM Oleśnicy, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Oleśnicy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20 000 złotych. Kontakt:

 

Osoba wskazana do kontaktu merytorycznego z oferentami: Karolina Jaworska – Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego, adres e-mail: k.jaworska@um.olesnica.pl, pokój 111, tel. 071 7982191.

 

UWAGA!!! Wniosek składany jest w wersji elektronicznej za pomocą Generatora WITKAC oraz w wersji papierowej. Wydrukowaną ofertę należy podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i złożyć w wyznaczonym terminie osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy, do godz. 16.00. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Źródło: Urząd Miasta Oleśnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama