Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: „Regionalny Dzień Seniora”

Reklama
Nabór od 16.07.2021 do 06.08.2021 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - „Regionalny Dzień Seniora”.

I.                    Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.      Rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2.      W ramach priorytetu V: „Aktywizacja społeczna, edukacyjna i kulturalna osób niesamodzielnych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych”, zakresem zadań objęte zostanie następujący obszar tematyczny:

1)      Zadanie pn. „Regionalny Dzień Seniora”. W ramach zdania należy zapewnić:

-          organizację prelekcji nt. wykorzystania kapitału społecznego seniorów,

-          prezentacje dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania wiedzy, zasobów 
i możliwości seniorów przez co wskażemy, że choć starość jest nieunikniona to nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń. Czy to 
w ramach aktywności zawodowej czy społecznej,

-          wykład „Bezpieczny Senior” - zapobieganie przestępstwom,

-          organizację występów artystycznych, w tym zespołów senioralnych, ale także 
w ramach integracji międzypokoleniowej także zespołów młodzieżowych 
i dziecięcych, kabaret,- organizację stoisk informacyjnych – przysługujące prawa, możliwości korzystania z usług społecznych: kulturalnych, edukacyjnych, itp.,

-          organizację stoisk edukacyjnych dotyczących m.in. zachowań prozdrowotnych, 
w tym dot. informacji o migotaniu przedsionków i ryzyku związanym wystąpienia udaru mózgu, na który ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Udary mózgu występują głównie u osób starszych (średni wiek zachorowania około 70 lat),

-          organizację stoiska informacyjnego organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, dot. sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitacji, ofert pracy, możliwości uzyskania rożnego rodzaju pomocy itp.

-          zorganizowanie miejsca, w którym realizowane będą badania: np. pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi,

-          zorganizowanie mobilnego gabinetu (np. minibusa), gdzie wykonywane będą badania EKG,

-          skromny poczęstunek (kawa, herbata, ciasto).

Celem zadania będzie:

-        aktywizacja społeczna seniorów – powód do wyjścia z domu, spotkania się z ciekawymi ludźmi i zapoznawanie się z możliwościami aktywności społecznej, które posiadają pomimo swojego wieku, - aktywizacja edukacyjna w zakresie bezpiecznych zachowań

-        zapobieganie padania ofiarami przestępstw,

-        aktywizacja kulturalna – występy artystyczne bez tzw. gettoizacji aktywności kulturalnej seniorów, tj.: z udziałem występów zespołów młodzieżowych i dziecięcych, co będzie odpowiedzią na brak zaangażowania większości seniorów w tę sferę życia i skupianie się na bieżących potrzebach bytowych i życiu rodzinnym.

Przewiduje się, iż w przedsięwzięciu, które będzie miało otwarty charakter weźmie udział ok. 300 osób.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych, sposób realizacji zadania zostanie dostosowany do możliwości wynikających, z przepisów, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych w tym podział inicjatywy na grupy.

3.      Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4.      Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie: powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

5.      Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest od dnia 6 września 2021 r. do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 6 września 2021 r., trwające w dniu 6 września 2021 r. lub rozpoczynających się po dniu 6 września 2021 r

Reklama