Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: „V Opolskie Targi Ekonomii Społecznej edycja samorządowa"

Reklama
Nabór od 20.07.2021 do 06.08.2021 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Łączny budżet 125 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na organizację regionalnego przedsięwzięcia pn. „V Opolskie Targi Ekonomii Społecznej edycja samorządowa".

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.      Rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2.      W ramach zadania 2: „Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizacja, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zakresem działania objęty zostanie obszar tematyczny: „Wsparcie promocji, upowszechniania i rozwoju ekonomii społecznej w województwie poprzez organizację targów, imprez promocyjnych, a także innych eventów ukazujących sektor jako istotny element nowoczesnej polityki społecznej oraz życia gospodarczego regionu. Ponadto tworzenie narzędzi ukierunkowanych na wzrost wykorzystywania nowoczesnych instrumentów informatycznych w bieżącej działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej (sprzedaż internetowa)”. Organizacja „V Opolskich Targów Ekonomii Społecznej – edycja samorządowa” na który mają składać się w szczególności działania:

a)   organizacja maksymalnie dwudniowej ekspozycji targowej (maks. liczba osób musi być zgodna z aktualnymi obostrzeniami epidemicznymi) według przygotowanego planu, która musi zawierać:

-          zapewnienie przestrzeni ekspozycyjnej dla wystawców (różnych wystawców każdego dnia)

-          zaproszenie oraz obsługę wystawców (w porozumieniu z ROPS w Opolu)

-          organizacja dwudniowej konferencji z rozbudowaną częścią warsztatową pt. „Rzecz o tym: czy ES potrzebna jest gminie? Czy gmina potrzebna jest ES? Oraz o wszystkim co z tego wynika”, obejmującą zagadnienia współpracy samorządu i PES, w tym stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań publicznych, zaangażowania w inkubację lokalnych PES, przykłady dobrych praktyk.

-          profesjonalna oprawa, w skład której wchodzi:

·         prowadzenie przedsięwzięcia,

·         przygotowanie cyklu krótkich filmów promujących wystawców i ich rozpowszechnianie np. w mediach społecznościowych,

·         Przygotowanie profesjonalnego katalogu targowego (biuletynu) prezentującego wystawców.

·         oprawa wizualna spotkania.

-          catering (składający się z kawy, herbaty, ciasta, oraz obiadu ) dla każdego uczestnika – dot. obu dni organizowanego przedsięwzięcia w opcji dwudniowej

-          promocja spotkania (ogłoszenie sponsorowane w prasie lub innym medium, zaproszenia, plakaty),

-          część artystyczna w wykonaniu PES oraz artystów lokalnych,

-          opcjonalnie zapewnienie uczestnikom noclegu na miejscu lub z dowozem (w zależności od przedstawionej koncepcji organizacji przedsięwzięcia)

-          czas trwania: min. 6 h każdego dnia.

b)   miejsce – Województwo Opolskie,

c)    sposób organizacji zadania musi zostać dostosowany do stanu obostrzeń.

d)   odbiorcy: bezpośredni to przedstawiciele władz samorządowych z poziomu gmin i powiatów oraz województwa i przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, pośredni mieszkańcy Opolszczyzny do których dotrą filmy promujące PES oraz relacje z targów.

Celem zadania ma być: Promocja Ekonomii Społecznej w tym PES z województwa opolskiego jako aktywnej skutecznej formy walki z wykluczeniem społecznym oraz skutecznym i efektywnym narzędziem odpowiedzialnej polityki społecznej prowadzonej na poziomie gminy i powiatu. Rozpowszechnienie wiedzy o Ekonomii Społecznej wśród samorządowców. Umożliwienie PES prezentacji oraz promocji swoich produktów i usług.

3.      Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4.      Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie: powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

5.      Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest od dnia 6 września 2021 r. do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

6.      Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 6 września 2021 r., trwające w dniu 6 września 2021 r. lub rozpoczynających się po dniu 6 września 2021 r.

Zadanie winno być wykonane w przedziale czasowym 1 września – 31 października 2021 r.

Oferta dotycząca powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa 1.      winna zostać przygotowana i złożona w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.opolskie.engo.org.pl oraz podpisania profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i wysłana w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP na adres: /o7wj260kg5/SkrytkaESP, do dnia 6.08.2021 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu poprzez platformę ePUAP.

Reklama