Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny”

Reklama
Nabór od 16.07.2021 do 06.08.2021 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.  Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.      Rodzaj zadania publicznego pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2.      W ramach Zadania II: „Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizacja, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

zakresem działań objętych zostanie następujący obszar tematyczny:

„Aktywizacja zawodowa i społeczna grup wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym oraz spotkań świątecznych”

2.1 Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” musi być zgodna z aktualnymi obostrzeniami epidemicznymi oraz obowiązującym limitem osób na tego typu przedsięwzięciach. Zadanie składać się będzie w szczególności z niżej wymienionych działań:

a)        organizacja występów artystycznych, w tym zespołów młodzieżowych i dziecięcych,

b)        organizacja wykładów specjalistów m.in. o prawach i obowiązkach rodzin,

c)         organizację stoisk specjalistycznych tj.;

·         stoisko psychologiczne,

·         stoisko prawne,

·         stoisko terapeutyczne,

·         stoisko socjalne,

·         stoisko mediacyjne,

d)        organizacja zabaw i animacji rodzinnych, w tym atrakcji typu; zjeżdżalnie, malowanie twarzy, itp.,

e)        zapewnienie poczęstunku (np. zupa i bułka),

f)          zapewnienie profesjonalnego prowadzącego przedsięwzięcie,

g)         zapewnienie nieruchomości - obiektu na terenie miasta Opola, mieszczącego ok. 2000 osób, posiadającego, co najmniej:

·         możliwość organizacji działań, o których mowa w pkt. od a) do e)

·         możliwość zapewnienia miejsc siedzących  i stołów do konsumpcji wewnątrz obiektu,

·         scenę z  mównicą, ekranem mobilnymi i projektorem ,

·         z systemem nagłośnieniowym wraz z mikrofonami bezprzewodowymi,

·         Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania. z bezpłatnym parkingiem

·         z miejscem na przygotowanie i podawanie ciepłego cateringu,

·         z zapewnieniem WC ,w tym dla dzieci i osób niepełnosprawnych,

·         z ogrodzoną infrastrukturą nieruchomości,

·         z miejscem na ustawienie dodatkowych atrakcji typu: dmuchańce, edukacyjne place zabaw, trampoliny itp.

2.2 Celem zadania ma być: podkreślenie roli rodziny przyczyniającej się do rozwoju i wzmocnienia więzi w całej społeczności lokalnej, wzmocnienie roli rodziny biologicznej poprzez promocję jej funkcji rozwojowych i zdolności do przezwyciężania braków i pokonywania trudności, w tym informacja na temat dostępności usług w postaci poradnictwa dla rodzin zagrożonych utratą swoich naturalnych funkcji, pomoc rodzinie biologicznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podkreślenie roli i ważności rodziny, okazja do miłego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

3.      Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4.      Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz 
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

5.      Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest od dnia 6 września 2021r. do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

6.      Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 6 września 2021 r., trwające w dniu 6 września 2021 r. lub rozpoczynających się po dniu 6 września 2021 r.

Oferta dotycząca powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa winna zostać przygotowana i złożona w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.opolskie.engo.org.pl oraz podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i wysłana w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP na adres: /o7wj260kg5/SkrytkaESP, do dnia 06.08.2021 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu poprzez platformę ePUAP.

Reklama