Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: Pomoc i integracja społeczna

Reklama
Nabór od 19.07.2021 do 10.08.2021 15:30
Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Telefon do kontaktu w sprawach ogłoszonego konkursu: (89) 52 32 259.
Łączny budżet 252,81 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Seniorzy, Rodziny
Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy i integracji społecznej w 2021 roku „aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” (Edycja II).

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Po rozstrzygnięciu (w czerwcu 2021 r.), 2 konkursów dla podmiotów uprawnionych, w ramach powyższych zadań w budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pozostała do rozdysponowania kwota w łącznej wysokości 252.810,00 zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym  dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie 10 sierpnia 2021 roku (w przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu), wszelkie uzupełnienia i korekty możliwe są jedynie do dnia składania ofert. 

Uprawnione podmioty mogą złożyć oferty konkursowe w formie:

a)       papierowej, (wraz ze wszystkimi wymienionymi w pkt. VII tekstu konkursu załącznikami) w kopercie opisanej: „Konkurs dla organizacji pozarządowych – Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym  dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”, na adres:*

Wydział Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

10-575   Olsztyn

*W przypadku oferty składanej papierowo wymagane jest przesłanie (w terminie składania ofert) - wersji edytowalnej formularza oferty z załącznikiem nr 1 „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2021”, ze wskazaną w tytule nazwą Podmiotu składającego ofertę oraz symbolem konkursu – „AS-KW 2021” na adres e-mailjan.kosiorek@uw.olsztyn.pl

**Oferty składane osobiście należy złożyć w zapieczętowanej (opisanej jak wyżej) kopercie w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie tut. Urzędu.

lub

b)      za pomocą e-PUAP lub CU na adres: /WMURZADWOJ/skrytka lub /WMURZADWOJ/SkrytkaESP  (ofertę wraz ze wszystkimi wymienionymi w pkt. VII tekstu konkursu załącznikami). Dokumenty winny być bezwzględnie opatrzone podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do złożenia oferty oraz zgodne z wzornikami podpisów złożonymi pod formularzem oferty oraz wypełnionymi załącznikami lub potwierdzone profilem zaufanym.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski – zakładka „ZAŁATW SPRAWĘ” - „Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi” – „Konkursy” - „rok 2021” –  „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym  dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” (Edycja II).

Reklama