Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Reklama

W pozakonkursowym trybie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165).

  • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
  • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Żnin tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.
  • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

Ofertę należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w generatorze wniosków Witkac.pl znajdującym się na stronie internetowej www.witkac.pl. Następnie ofertę w wersji papierowej, po podpisaniu przez osoby upoważnione, złożyć wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Tryb pozakonkursowy 19a”.

1) osobiście w Urząd Miejski w Żninie w sekretariacie Burmistrza Żnina (pokój nr 26) lub

2) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin.

 Warunkiem złożenia oferty w wersji papierowej jest jej wcześniejsze złożenie w generatorze wniosków Witkac.pl.

 Suma kontrolna oferty złożonej w wersji papierowej musi być taka sama jak suma kontrolna oferty złożonej w generatorze wniosków Witkac.pl.

Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu, zawierania umów i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłać do Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie.

 Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

 Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 poz. 2055).

Źródło: Urząd Miejski w Żninie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama