Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Program Kreatywna Europa: Sieci europejskie - trwa nabór wniosków

Reklama
Nabór od 08.06.2021 do 26.08.2021 17:00
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet 27 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 825 tys. EUR
Obszar grantowy wspierający projekty realizowane przez międzynarodowe sieci współpracy kulturalnej działające na rzecz zwiększania zdolności europejskich sektorów kultury i kreatywnego do promowania i wspierania młodych talentów, stawiania czoła wspólnym wyzwaniom, innowacji oraz przyczyniania się do prosperowania sektora kultury, w tym wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze.

Istotnym aspektem działań sieci powinno być promowanie i aktywne działanie na rzecz sprawiedliwego i równego dla wszystkich, włączeniowego i różnorodnego sektora kultury, walka z dyskryminacją, a także wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących priorytetów:

 • zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, a także zaangażowanie i rozwój publiczności;
 • budowanie potencjału w ramach europejskiego sektora kultury i kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji i mikro-organizacji do podejmowania działań na poziomie międzynarodowym, w Europie i poza nią;
 • wkład w Europejski Zielony Ład, a w szczególności Nowy Europejski Bauhaus poprzez zachęcanie europejskiego sektora kultury i kreatywnego do przyjmowania i rozpowszechniania bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk;
 • pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności.

Działania te mogą być realizowane poprzez m.in. rozwój współpracy międzynarodowej i sieciowanie sektora kultury, transfer wiedzy i dobrych praktyk w sektorze kultury, współtworzenie nowych rozwiązań i upowszechnianie ich na poziomie europejskim.

Kalendarz konkursu 2021

 • otwarcie konkursu na projekty Sieci - 8 czerwca 2021 
 • termin składania wniosków - 26 sierpnia 2021, godz. 17.00 (CET) 
 • ocena złożonych projektów - wrzesień 2021 
 • wyniki oceny złożonych projektów - październik 2021 
 • kontraktowanie dofinansowanych projektów - październik-grudzień 2021 

Kryteria formalne

Obszar grantowy przeznaczony jest dla międzynarodowych sieci współpracy kulturalnej, które są formalnie powołane i działają na podstawie statutu lub dokumentu równoważnego. Członkowie sieci muszą mieć wspólną misję, skoordynowane zarządzanie i prowadzić działania o podobnym zakresie. Ponadto sieć powinna mieć jak największy zasięg i obejmować jak najwięcej państw uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Sieci, które chcą aplikować o grant muszą byś zarejestrowane w kraju biorącym udział w programie i posiadać osobowość prawną  od co najmniej 2 lat w dniu upływu terminu składania wniosków.

Sieci europejskie działające w obszarze sektora audiowizualnego nie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego obszaru grantowego komponentu Kultura.

Rodzaje grantów

 • partnerstwo projektowe - członkowie sieci (podmioty z sektora kultury i kreatywnego) 

 • maksymalne dofinansowanie - 825 000 euro 

 • poziom dofinansowania - maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu 

 • wkład własny - pozostała kwota to wkład własny finansowy 

 • czas realizacji projektu - Umowa wieloletnia – na okres 3 lat* 

 • W przypadku każdej wybranej sieci Komisja zawrze umowę wieloletnią na okres 2021–2023 (trzy lata). Zgodnie z art. [13 ust. 3] rozporządzenia Kreatywna Europa 2021-2027 koszty poniesione przez te europejskie sieci organizacji kulturalnych i kreatywnych można uznać za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r., Nawet jeśli zostały wdrożone i poniesione przed datą przedłożenia planu działań i szacunkowego budżetu.

Reklama