Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie „przeciwdziałania uzależnieniom i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie „przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"
Nabór od 16.07.2021 do 06.08.2021 12:00
Urząd Miasta Bełchatów
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Bełchatów, Urząd Miasta Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie „przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".

I.  Rodzaj zadania, termin i miejsce realizacji zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. oraz w 2020 r.

Rodzaj zadania:


Prowadzenie Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.

Termin realizacji: sierpień - grudzień 2021 r.

Miejsce realizacji: Miasto Bełchatów

Przeznaczono środki w wysokości: 15 000,00 zł

· Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie w 2020 r. – 0,00 zł)

II.  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

Cel główny realizacji zadania: Wzbogacenie oferty wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami z uwzględnieniem realizacji programów profilaktycznych poprzez organizację czasu wolnego w formie zajęć edukacyjnych, sportowych, ogólnorozwojowych oraz uczestnictwa w wydarzeniach patriotycznych.

Odbiorcy zadania publicznego: dzieci i młodzież z terenu miasta Bełchatowa zagrożona uzależnieniami oraz patologiami społecznymi.


Rekomendowane działania realizowane w ramach zadania, to w szczególności:

. organizacja wyjazdów do miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i skupiające dziedzictwo narodowe, marszów rekreacyjnych w miejsca atrakcyjne turystycznie, przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji patriotycznych oraz wycieczek o charakterze turystyczno - rekreacyjno - patriotycznym jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego,

. organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,

. działania propagujące zdrowy styl życia, w tym edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień.


Oczekiwane rezultaty zadania publicznego, w szczególności: 

· liczba zorganizowanych wyjazdów upamiętniających wydarzenia historyczne regionu bełchatowskiego,

· liczba marszów rekreacyjnych,

. liczba przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji patriotycznych,

. liczba wycieczek o charakterze turystyczno - rekreacyjno - patriotycznym,

. liczba zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży,

. liczba osób, u których nastąpił wzrost podstawowej wiedzy i umiejętności w aspekcie profilaktyki uzależnień,

. liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach spędzania czasu wolnego.

Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźników:

informacje w mediach lokalnych lub społecznościowych; dokumentacja fotograficzna; plakaty; ankiety ewaluacyjne przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć; listy uczestników wyjazdów do miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i skupiające dziedzictwo narodowe, marszów rekreacyjnych w miejsca atrakcyjne turystycznie, przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji patriotycznych, wycieczek o charakterze turystyczno - rekreacyjno - patriotycznym oraz zajęć, harmonogram proponowanej oferty realizowanej przez klub, itp.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama