Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – edycja I – dla subregionu

Reklama
Nabór od 28.07.2021 do 03.08.2021 23:59
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
Adrian Ignasiak adrian.ignasiak@instytut.lodz.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Dorośli
Jeśli odnosisz wrażenie, że o Waszej organizacji wiecie tylko Wy oraz Wasi znajomi to „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” jest właśnie dla Was. Rozpoznawalność organizacji, umiejętne sieciowanie i budowanie kapitału społecznego, świadomość wizerunku marki, a tym samym spójna komunikacja z otoczeniem determinują osiągnięcie sukcesu. Pośrednio działania na zewnątrz cementują ją wewnątrz wpływając na tożsamość organizacji, a także utożsamianie się z organizacją. Jeżeli macie podobne odczucia i potrzeby… Zapraszamy!

„Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”

To pakiet usług rozwojowych (z akcentem na marketing i promocję) o wartości 5.000 zł. W ramach pakietu można sfinansować:

 • usługi informatyczne, w tym przygotowanie strony internetowej;
 • usługi poligraficzne;
 • usługi graficzne, w tym zaprojektowanie materiałów graficznych (tj. logotyp, wizytówka, ulotka, plakat, folder reklamowy, roll-up, banery Internetowe);
 • pokrycie kosztów lustracji spółdzielni socjalnej;
 • zakup gadżetów reklamowych;
 • udział w targach branżowych;
 • inne, niezbędne do rozwijania działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu.

Co trzeba zrobić, by uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać pakiet należy złożyć wniosek. Termin składania wniosków: 28 lipca 2021 r. – 3 sierpnia 2021 r. (do północy)

Wniosek w wersji elektronicznej (podpisany skan oraz plik w wersji edytowalnej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: adrian.ignasiak@instytut.lodz.pl, w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – edycja I”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_przedsiebiorcow_nazwapodmiotu_wer_zlozona_datazłozeniawniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień].

Plik tekstowy nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Zapoznaj się z dokumentami

Regulamin konkursu „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – Edycja I”

Wzór wniosku

Wzór budżetu

Wzór umowy

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Zasady realizacji usług specjalistycznych

Wzór karty – protokołu odbioru usługi

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS), które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • posiadają osobowość prawną;
 • spełniają definicję PES, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu lub definicję PS, o której mowa w §1 ust. 7 Regulaminu,
 • są zarejestrowane na terenie subregionu, zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
 • w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną;
 • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

Więcej informacji udziela

Adrian Ignasiak

adrian.ignasiak@instytut.lodz.pl

O Instytucie Spraw Obywatelskich

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych i korporacji. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.

Od 2004 r. sklejamy Polskę, dbając o dobro wspólne. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas: bezpieczną żywność, czyste powietrze, godne życie opiekunów osób niepełnosprawnych, godną pracę, czy dostęp do rzetelnej informacji. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

O Centrum KLUCZ

Wzmacniamy sektor pozarządowy, rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, wspieramy wspólnoty lokalne. Budujemy współpracę, zaufanie i… zyski.

Co robimy

 • Pomagamy społecznikom pozyskiwać fundusze z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, biznesu, z grantów i dotacji oraz z działalności ekonomicznej.
 • Tworzymy miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
 • Pomagamy w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub działalność społeczną.
 • Włączamy się w tworzenie rozwiązań systemowych wzmacniających aktywność obywatelską, np. zmiany w mechanizmie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 1% CIT dla organizacji pożytku publicznego.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Reklama