Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 14.07.2021 do 05.08.2021 15:30
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE  DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Myślenice w 2021 roku

I. Rodzaj zadania publicznego: 
1. Niniejszy konkurs obejmuje realizację zadań mających na celu wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym wspieranie sieciowania, współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowym – art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057).
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (§ 5 ust. 7).
3. Celami konkursu są:
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Myślenice;
- wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Myślenice;
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Myślenice i organizacji pozarządowych działających w gminie w działalność obywatelską i społeczną.
4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje działania: 
1) informacyjne,
2) doradcze (doradztwo formalnoprawne, doradztwo specjalistyczne),
3) szkoleniowe i warsztatowe,
4) prowadzone w formie mentoringu,
5) animacyjne,
6) o charakterze upowszechniającym dobre praktyki,
7) w postaci organizacji gminnych spotkań sieciujących.
5. Oferent jest zobowiązany do wypracowania mechanizmu wzajemnej pomocy merytorycznej, rzeczowej, osobowej, opracowania zasad dobrych praktyk wspomagających realizację celów statutowych oraz przeprowadzenia cyklu wykładów lub wydarzeń połączonych z zajęciami warsztatowymi dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz mieszkańców gminy Myślenice dotyczących integracji podmiotów trzeciego sektora m.in. poprzez sieciowanie, federalizację, zawiązywanie porozumień o współpracy w celu realizacji konkretnych zadań, formalizowania grup nieformalnych, itp. 
6. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Myślenice. 

II. Wysokość środków publicznych na realizację zadań oraz formy zlecania ich realizacji.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice przeznacza na realizację zadań konkursowych środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 nastąpi w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów, których oferty zostaną wybrane do realizacji w niniejszym konkursie.
4. Zaplanowane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.
5. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację ogłoszonych niniejszym konkursem zadań, Burmistrz MiG Myślenice może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu działalności organizacji pozarządowych planowanych do realizacji w 2021 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą być składane przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem że ich cele statutowe zgodne są z dziedziną, w której zadania będą realizowane, o ile podmioty te działają na rzecz mieszkańców gminy Myślenice. 
2. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej (jeżeli oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego).
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może:
a) negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie z tym, że zobowiązany jest do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją. Zmiana tej proporcji może polegać na zwiększeniu wkładu własnego,
b) zrezygnować, z dotacji, oświadczając o tym pisemnie.
5. W oferent zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania za pośrednictwem platformy Witkac.pl w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji. 
6. Decyzję dotyczącą wyboru oferty podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej odrębnym zarządzeniem. Opinia ma charakter doradczy i konsultacyjny.
7. Wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość dotacji przyznanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w drodze odrębnego ogłoszenia podawany jest do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy głoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice tj. www.myslenice.pl
8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2057).
9. Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, w terminach ustalonych przez strony w umowie.
10. W przypadku nieprzestrzegania warunków zawartych w umowie, stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań lub na podstawie kontroli realizacji zadania, w szczególności: wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarnego i nieoszczędnego wydatkowania kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
11. Podmiot dotowany jest zobowiązany po zakończeniu realizacji zadania do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2057).
12. Oferent zobowiązany jest zaproponować w planie działania alternatywny sposób realizacji zadania na wypadek zaostrzenia sytuacji epidemicznej (np. wykonanie części działań w formie on-line).
13. Do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.
1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od 15 sierpnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. z tym, że wydatki ujęte w kosztorysie związane z dotacją mogą być finansowane po podpisaniu umowy (szczegółowe terminy wykonania zadań określone będą w umowie).
2. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Myślenice lub na rzecz jej mieszkańców.
3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
4. Przy wypełnianiu części III pkt 5 formularza oferty - "Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego" ze względu na obecną sytuację epidemiczną, tam gdzie jest to możliwe, oferent powinien wskazać ryzyka związane z planowanym zadaniem i uwzględnić alternatywne rozwiązania dotyczące realizacji zadania i poszczególnych działań w harmonogramie. 
5. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zmiany rzeczowe i finansowe będą dokonywane na podstawie pisemnych aneksów do umów lub samodzielnie – dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów do 20% wzrostu danej pozycji kosztorysowej przy nielimitowanym spadku innej pozycji kosztów.
6. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa o wykonanie zadania publicznego jest obowiązany – pod rygorem rozwiązania umowy – zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (zaproszenia, komunikaty i ogłoszenia prasowe, regulaminy, plakaty, itp.) informację o tym, że  realizacja ta następuje z udzieleniem przez Gminę Myślenice dotacji na dofinansowanie zadania.
7. Wydatki ponoszone z dotacji na realizację zadania publicznego, są uznawane za kwalifikowane, o ile:
a) zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie,
b) są niezbędne do realizacji zleconego zadania publicznego i mają bezpośredni związek z celami zadania,
c) są racjonalne – skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
d) zostały faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane, potwierdzone właściwymi dowodami księgowymi oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej,
e) zostały przewidziane w budżecie zadania,
f) wydatki na koszty administracyjne np. obsługę księgową nie przekroczą 5% wnioskowanej kwoty dotacji.
8. Przez pojęcie wydatku finansowego faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym – rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego oferenta. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy wraz z dowodami zapłaty.
9. Planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie może przekroczyć 95 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
10. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu finansowego, który może pochodzić z finansowych środków własnych (np. składki, środki wypracowane prze organizację), środków finansowych z innych źródeł publicznych (np. z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, darowizn.
11. Niedopuszczalne jest przedstawienie w sprawozdaniu faktur i rachunków wystawionych z datą sprzedaży po terminie określonym w umowie i zapłaconych po terminie określonym w umowie.
12. Koszty pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków organizacji i świadczeń wolontariuszy:
a) należy zdefiniować w ofercie rodzaj nieodpłatnie wykonywanej pracy przez wolontariusza np. koordynator, obsługa techniczna, księgowa, trener itd.
b) należy przedstawić w ofercie wycenę wkładu osobowego z podaniem kwot rynkowych za godzinę pracy,
c) w celu udokumentowania wkładu osobowego należy posiadać porozumienia/umowy lub oświadczenia o pracy wolontariackiej zawarte z wolontariuszami lub w przypadku pracy społecznej członków stowarzyszenia – oświadczenia o pracy własnej. Dokumenty, te mogą być kontrolowane w trakcie złożenia sprawozdania. 
13. Koszy niekwalifikowane:
a) podatek od towarów i usług, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy prawa,
b) zakup pojazdów, infrastruktury, nieruchomości,
c) wydatki inwestycyjne, które odnoszą się do zakupu środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (czyli wyższa od 10 000 zł) 
d) odsetki od faktur zapłaconych po terminie, zadłużenia,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
f) działalność gospodarcza oferenta.
14. W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 zobowiązujemy wnioskodawców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania w trakcie organizacji/trwania wydarzenia/realizacji zadania aktualnych rządowych zasad i ograniczeń dostępnych na stronie https://www.gov.pl. 

V. Terminy i warunki przystąpienia do konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie www.witkac.pl, a następnie jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – Sala Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. (oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowej wersji oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie w SOK Urzędu MiG Myślenice nie będą rozpatrywane). 
2.  Ofertę można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień jej wpływu do urzędu.
3. O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu oferty na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Odpowiedzialność za terminowe złożenie oferty ponosi oferent. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
5. Oferty przesłane drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem nie będą rozpatrywane. 
6. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zadania przedstawionego należy wpisać: „nie dotyczy”
7. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta (zgodnie z odpisem KRS lub innego właściwego rejestru), przy podpisach na wersji papierowej należy umieścić pieczęć oferenta.
8. Dodatkowo w przypadku oferentów, którzy nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym należy do oferty dołączyć dokument z właściwego rejestru (w systemie Witkac.pl skan tego dokumentu).
9. Ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice na wniosek oferenta  może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie realizacji zadania wybranego do dofinansowania, w tym dokonania zmian w stosunku do założeń merytorycznych oraz zakresu rzeczowego  i finansowego zadania – pod warunkiem zachowania ogólnej zgodności zadania z zakresem konkursu. Wprowadzenie zmian, będzie wymagało aktualizacji oferty oraz sporządzenia aneksu do obustronnie podpisanej umowy.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
1. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w terminie 14 dni kalendarzowych. Złożenie oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję konkursową, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
2. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:
a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,
b) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
c) zadanie mieści się w działalności statutowej (nieodpłatnej, odpłatnej) oferenta,
d) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,
e) oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z odpisami z właściwego rejestru,
f) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania, spójny z rzeczowym (harmonogram),
g) oferent nie pobiera świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, jeśli nie prowadzi działalności odpłatnej w zakresie,  w jakim realizowane jest zadanie publiczne,
h) termin realizacji zadania wpisany do oferty mieści się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
3. Wstępna ocena formalna złożonych na konkurs ofert będzie dokonywana przez pracownika Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
4. W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w ust. 2 a), b), d), f) i h) [braki nieusuwalne] oferent nie będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych. W przypadku stwierdzenia pozostałych wymogów określonych w ust. 2 [braki usuwalne], oferent zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni - na adres e-mail lub telefon podany w ofercie.
5. W trakcie oceny formalnej osoby oceniające mogą poprawiać w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste pomyłki rachunkowe (z uwzględnieniem ich konsekwencji) niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.
6. Ocena merytoryczna polegać będzie na ocenie ofert pod względem:

l.p.
Kryterium:
Max. liczba punktów
1.
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
5
2.
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego.
5
3.
Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie.
5
4.
Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z innych źródeł na realizację zadania.
5
5.
Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
5
6.
Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5

Łączna maksymalna liczba punktów:
30

7. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji konkursowej stanowi „ocenę oferty”.
8. Wszystkie kryteria oceny merytorycznej będą oceniane przez komisję w skali 0-5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania. Oferty, które uzyskały poniżej 15 punktów nie podlegają dofinansowaniu.
9. Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłoszenie o rozstrzygnięciu niezwłocznie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim - zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Myślenice obejmujące otwarty konkurs ofert oraz tryb pozakonkursowy tzw. małe granty – 0 zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Myślenice obejmujące otwarty konkurs ofert oraz tryb pozakonkursowy tzw. małe granty – 0 zł

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo do:
a) nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursowym;
b) odwołania konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie;
c) przesunięcia terminu składania ofert;
d) unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu;
e) przesunięcia terminu lub zaniechania zlecania zadań z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zmieniające się wytyczne i zalecenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Dodatkowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury) telefonicznie pod nr 12 6392 308 lub 318. Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakładce  https://myslenice.pl/aktualnosci/organizacje-pozarzadowe

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama