Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Powrót do korzeni – muzyka, taniec, śpiew, polskie tradycje ludowe. IV edycja

Reklama
Nabór od 12.07.2021 do 03.08.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Powrót do korzeni – muzyka, taniec, śpiew, polskie tradycje ludowe. IV edycja.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 01.09.2021roku, zakończenie do 30.06.2022 roku, przy czym działania skierowane bezpośrednio do adresatów zadania w terminie od 01.09.2021 roku do 24.06.2021 roku (z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz świąt i przerw świątecznych w przypadku zajęć dydaktycznych).

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polega na organizacji i realizacji cyklicznych dodatkowych zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczęszczającej do wrocławskich szkół oraz przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022:
1. Zajęcia edukacyjne taneczno-wokalne – min. 102 godz. zegarowe – nauka tańców regionalnych (w tym tańców regionu dolnośląskiego, śląskiego, krakowskiego i wielkopolskiego), nauka polskich tańców narodowych, nauka tańców mniejszości dolnośląskich (w tym mniejszości ukraińskiej oraz łemkowskiej), nauka przyśpiewek i
piosenek ludowych, nauka technik poprawnego śpiewania oraz prawidłowej emisji głosu oraz ćwiczenia dykcyjne.

2. Zajęcia rytmiczne – ogólnorozwojowe - min. 54 godz. zegarowe - realizowane w oparciu o muzykę tradycyjną, ludową z wykorzystaniem gier i zabaw ludowych dostosowanych do wieku i możliwości uczestników z umożliwionym udziałem rodziców; nauka wybranych tańców ludowych (w tym m.in. tańców z regionu wielkopolskiego, podlaskiego, dolnośląskiego) wraz z towarzyszącymi im piosenkami z wykorzystaniem elementów metody rytmiki Emila Jaques-Dalcrozea oraz pedagogiki zabawy.

Należy umożliwić udział min. 60 uczestnikom w ww. zajęciach cyklicznych.

Ponadto należy zorganizować i zrealizować następujące działania dla min. 20 uczestników:
1. Warsztaty taneczno-wokalne – min. 12 godz. zegarowych – nauka choreografii tanecznych połączona z nauką śpiewu piosenek i przyśpiewek ludowych.
2. Warsztaty zachowania scenicznego – min. 5 godz. zegarowych – obejmujące elementy zachowania scenicznego, pantomimy i improwizacji, podczas których uczestnicy nabędą większej świadomości swojego ciała, nauczą się ekspresyjnie poruszać, projektować ruch tak, by był widzialny dla dużej widowni i istniał na dużej scenie oraz
będą uczyć się radzenia sobie w sytuacjach scenicznych, które zaskakują i wywołują dyskomfort.
3. Warsztaty rękodzielnicze – min. 5 godz. zegarowych – nauka przygotowywania ozdób i elementów dekoracyjnych, ozdabiania drobnych przedmiotów użytku codziennego, tworzenia dzieł artystycznego wyrazu w oparciu o metody tradycyjnego rękodzielnictwa.
4. Warsztaty z tańców ukraińskich – min. 2 godz. zegarowe – nauka tańców i zabaw dziecięcych mniejszości ukraińskiej na Dolnym Śląsku wraz z zapoznaniem uczestników warsztatów z historią pojawienia się tej mniejszości w regionie oraz przygotowanie choreografii tanecznej na występy uczestników.
5. Występy uczestników zajęć – min. 4 występy w ciągu roku szkolnego – pokazy w przestrzeni miejskiej Wrocławia przy akompaniamencie muzyki na żywo lub z odtwarzacza.
6. Spotkanie mikołajkowe - 1 spotkanie– wspólne wykonywanie przez dzieci oraz dorosłych kolęd z akompaniamentem muzyków na żywo, wręczenie dzieciom upominków, nagranie spotkania kolędowego i umieszczenie go na profilach społecznościowych i stronach internetowych.
7. Wycieczka z folklorem - podczas której odbędą się warsztaty muzyczno – tanecznowokalne i warsztaty rękodzieła połączone z noclegiem w miejscowości wypoczynkowej.

Wyjazd ma na celu integrację uczestników oraz uatrakcyjnienie warsztatów.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież mieszkające we Wrocławiu i/lub uczęszczające do wrocławskich szkól podstawowych, ponadpodstawowych oraz do przedszkoli w przedziale wiekowym od 3 do 15 lat - podzielone na grupy dostosowane do wieku i umiejętności uczestników.

W ramach zadania prowadzona będzie promocja działań podejmowanych podczas realizacji zadania publicznego.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w
formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama