Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs MEiN: „Rodzina polonijna”

Reklama
Nabór od 08.07.2021 do 30.07.2021 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn. „Rodzina polonijna”. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Określenie zadania publicznego
Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje realizację działań polegających na wspieraniu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez oferenta doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem
konkursu.

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Preferowaną formą realizacji zadania publicznego jest współpraca par szkół (przez parę szkół rozumie się współpracujące ze sobą szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa lub organizację społeczną Polaków za granicą prowadzące nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim i szkołę w Rzeczypospolitej Polskiej, dalej również jako „szkoły partnerskie”) w formie zdalnej, z wykorzystaniem nieodpłatnych ogólnodostępnych platform komunikacji, bądź w formule tradycyjnej, w przypadku zgody obu szkół partnerskich lub organizacji społecznych, ,(w formie wizyt w szkołach, wycieczek,
warsztatów, objazdów historycznych, itp.). Realizacja zadania publicznego w formule tradycyjnej powinna zapewniać bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników, w szczególności uwzględniać zasady organizacji tego typu przedsięwzięć obowiązujące w danym państwie w związku z zagrożeniem COVID-19.
3. Głównymi Beneficjentami końcowymi zadania publicznego są:
1) uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
b) organizacjach społecznych Polaków za granicą,
c) szkołach w Rzeczypospolitej Polskiej.
2) W realizacji zadania publicznego mogą uczestniczyć również nauczyciele szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz nauczyciele szkół w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Maksymalna wysokość dotacji dla jednej pary szkół partnerskich wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty składa się w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.:
1) pocztą na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Programów Naukowych i Inwestycji
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn. Rodzina polonijna.;
o przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego;
2) w biurze podawczym MEiN (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa)
w godz. 815–1615; o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;
3) na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Oferty niekompletne i oferty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Reklama