Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Europejski Korpus Solidarności - Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych

Reklama
Nabór od 14.04.2021 do 05.10.2021 12:00
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 400 tys. EUR
Wolontariusze
Projekty wolontariatu grupowego realizowane przez osoby młode z co najmniej dwóch różnych krajów, które przeprowadzają wspólnie krótkoterminowe działania odpowiadające na wspólne europejskie wyzwania w obszarach polityki definiowanych corocznie na poziomie UE.

Cel

Zespoły wolontariuszy to działania solidarnościowe, które umożliwiają grupom minimum 5 uczestników wspólne odbycie wolontariatu przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Zespół powinien mieć skład międzynarodowy (obejmujący uczestników z co najmniej dwóch różnych krajów).

Priorytetami działań określonymi przez KE w roku 2021 są:

  • odbudowa po pandemii, w szczególności wspieranie systemów opieki zdrowotnej i społecznej oraz promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i ogólnie pojętego dobrostanu,
  • ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i działania w dziedzinie klimatu,
  • transformacja cyfrowa.

W celu wsparcia włączenia osób młodych o mniejszych szansach udostępniono dodatkowe środki wsparcia i finansowanie, dzięki którym organizacje uczestniczące będą mogły lepiej dostosować się do potrzeb takich osób i lepiej te potrzeby zaspokajać. 

Kto może aplikować

Każda organizacja prawnie ustanowiona w kraju objętym programem lub kraju partnerskim, która posiada ważny znak jakości w zakresie wolontariatu lub akredytację organizacji wolontariatu Erasmus+. Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w dany projekt. 

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej trzy uprawnione organizacje z co najmniej dwóch różnych krajów objętych programem.

Zasady

  • Uczestnicy: osoby w wieku 18- 30 lat.
  • Liczba uczestników: minimum 40 uczestników na projekt.
  • Czas trwania działania: od 2 tygodni do 2 miesięcy , z wyłączeniem czasu podróży.
  • Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Działania muszą być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących. Działania muszą odbywać się w kraju objętym programem lub kraju partnerskim.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota dotacji UE na projekt: 400 000 EUR

Trzy kategorie kosztów kwalifikowalnych:

  • Wsparcie na rzecz uczestników: wkład w koszty podróży i koszty nadzwyczajne, takie jak koszty wiz i szczepień, ubezpieczenie osobowe w zakresie działań krajowych, wysokie koszty podróży oraz wkład w dodatkowe wydatki osobiste uczestników (kieszonkowe). 23 EUR na dzień na uczestnika.
  • Wsparcie organizacyjne: wkład w koszty zarządzania, administracyjne, bezpośrednio związane z realizacją działań wolontariackich (np. przygotowanie, monitorowanie i wspieranie uczestników, walidacja efektów uczenia się), a także koszty związane z utrzymaniem uczestników (np. koszty wyżywienia, zakwaterowania i koszty transportu lokalnego). Wkład w koszty działań uzupełniających. Wkład w koszty nadzwyczajne, takie jak koszty zabezpieczenia finansowego i koszty sprawozdania z audytu. 37 EUR na dzień na uczestnika.
  • Wsparcie w zakresie włączenia społecznego: wkład w koszty poniesione przez organizacje w celu wsparcia uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach na takich samych warunkach jak inni, takie jak inwestycje w aktywa rzeczowe oraz koszty wzmocnionej opieki mentorskiej i wizyt przygotowawczych.
Reklama