Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs RPOWP: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 30.07.2021 do 20.08.2021 15:30
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Pytania i odpowiedzi: wup@wup-rzeszow.plWydział Integracji Społecznej EFS, tel. (17) 85 09 229, (17) 74 32 811.
Łączny budżet 1,118 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-057/21 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w: 
1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: 

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne) stanowiących poszerzenie oferty WTZ.
  • Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej[1], w tym rozwój upowszechnianie zatrudnienia wspieranego. [1] Poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach bądź tworzenie nowych podmiotów, z zastrzeżeniem, iż nie są tworzone nowe ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria określone zostały w pkt. 4 Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 117 647,05 zł.

Reklama