Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Wsparcie działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności

Reklama
Nabór od 06.07.2021 do 27.07.2021 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu: np.: (+48) 68411 50 09 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 112.
Łączny budżet 13,529 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021r. w zakresie pomocy społecznej.

Rodzaj zadania.

Wsparcie działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1. Na realizację zadania w roku 2021 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 13 529 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304, w terminie do 27.07.2021r. do godz.15.30.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

3. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki „Organizacje pozarządowe” -„Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.bip.zielona-gora.pl z działu„Konkursy ofert”, oraz ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze www.bip.mops.zgora.pl.

Reklama