Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: „Pracownia Młodych"

Reklama
Nabór od 02.07.2021 do 22.07.2021 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 330 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: „Pracownia Młodych"

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 330 000,00 zł (80 000 zł na rok 2021, 150 000 zł na rok 2022, 100 000 zł na rok 2023)

Termin realizacji zadania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal wskazany przez organizację biorącą udział w konkursie mieszczący się na terenie Miasta Krakowa (za wyjątkiem Dzielnicy VIII Dębniki oraz Dzielnicy XV Mistrzejowice).

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2020 przeznaczyła 206 800,00 zł na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór najlepszej oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Pracownia Młodych”. Dokładna nazwa Pracowni określona zostanie, analogicznie do istniejących już pracowni (Pracownia Młodych na Zachodniej, czy Pracownia Piastów 22), na podstawie lokalizacji, w której będzie się znajdować. Bezpośrednim celem zadania publicznego jest utworzenie i prowadzenie, zgodnie z warunkami realizacji zadania publicznego opisanymi poniżej, „Pracowni Młodych” dla młodzieży w wieku 13-26 lat.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 lipca 2021 roku o godz. 15:00

Zadania Pracowni Młodych

Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie stacjonarnej Pracowni – moderowanej i bezpłatnej przestrzeni dla młodych ludzi w wieku 13-26. W ramach działalności Pracowni winny być stworzone przyjazne warunki, w których młodzi ludzie czują się swobodnie i chcą realizować swoje potrzeby związane z nauką, uczestnictwem w kulturze oraz aktywnością społeczną lub obywatelską. Program Pracowni powinien odpowiadać na potrzeby młodzieży związane ze spędzaniem wolnego czasu. Pracownia ma być miejscem gdzie młodzi chcą pobyć sami, ale też mogą spotkać się ze znajomymi, wymieniać doświadczenia, myśli, oraz uzyskać wsparcie dla swoich pasji i zainteresowań.

Pracownia realizuje swoje działania w szczególności poprzez:
a) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji, wymiany doświadczeń oraz spędzania wolnego czasu dla młodzieży w wieku 13-26 lat;

b) przygotowanie przestrzeni do działania dla młodzieży w wieku 13-26 lat, w której młodzi będą chcieli uczestniczyć i samodzielnie ją kreować;

c) zapewnienie moderatora/opiekuna młodzieży w godzinach otwarcia Pracowni;

d) organizację i prowadzenie zajęć, warsztatów i spotkań dla młodzieży:

  • obywatelskich, kulturalnych, integracyjnych (zapobiegających izolacji społecznej a także o charakterze międzypokoleniowym),

  • kształcące postawę przedsiębiorczości, rozwijających umiejętności personalne,

  • poruszające aktualne problemy młodzieży (cyberprzestępczość, tolerancja, zdrowy tryb życia, zmiany klimatyczne, ekologia, wolontariat, itp.)

e) realizację inicjatyw zaproponowanych przez młodzież korzystającą z Pracowni;

f) umożliwienie młodzieży realizację działań związanych z rozwojem ich umiejętności i twórczości oraz organizacja wydarzeń podnoszących kompetencje kulturowe,

g) przygotowanie oferty dostępnej, w tym włączającej młodzież z niepełnosprawnościami w życie społeczne, obywatelskie i rówieśnicze itp.;

h) realizację innych działań według pomysłu Oferenta lub odbiorców zadania publicznego.

Program zajęć Pracowni należy szczegółowo opisać w sekcji III poz. 3 oferty – syntetyczny opis zadania.

Warunki realizacji zadania:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. W sytuacji zaostrzenia lub utrzymania przez Rząd RP obostrzeń w życiu społecznym wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19, zapewnienie alternatywnej wersji organizacji wybranych lub wszystkich elementów wydarzenia w wersji on-line.

1. Warunki lokalowe i wyposażenie Pracowni.

Lokal wskazany przez organizację biorącą udział w konkursie, powinien mieścić się na terenie Miasta Krakowa (za wyjątkiem Dzielnicy VIII Dębniki oraz Dzielnicy XV Mistrzejowice). Organizacja zobligowana jest do dołączenia do oferty (w formie załącznika) oświadczenia, że posiada tytuł prawny do wskazanego w ofercie lokalu na cały okres realizacji zadania.

Lokal powinien posiadać sanitariaty, aneks kuchenny oraz przestrzeń dla młodych. Lokal powinien być dostępny architektonicznie dla młodzieży z niepełnosprawnościami.

Lokal powinien zostać zaaranżowany i wyposażony przez Oferenta uwzględniając elementy wyposażenia przedstawione w załączniku numer 9 do ogłoszenia. Urząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo wizji lokalnej lokalu wskazanego w ofercie jako miejsce realizacji zadania publicznego. Jeśli lokal nie będzie spełniać określonych wymogów może to być powodem odrzucenia oferty. Oferent jest zobowiązany do udostępnienia wskazanego w ofercie lokalu w terminie dwóch dni od przekazania informacji o planowanej wizji.

2. Zasady funkcjonowania Pracowni.
Pracownia powinna być otwarta dla młodzieży w wieku 13-26 lat we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 7 godzin dziennie, maksymalnie do godz. 20.00. Pracownia powinna być otwarta także w min. 2 soboty w miesiącu w godzinach od min. 10.00 do max. 17.00 (w sumie min. 5 godzin). Dopuszcza się zmiany w tym zakresie na etapie realizacji zadania publicznego w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. Zmiany te wymagają akceptacji Zleceniodawcy.

Osoby korzystające z oferty Pracowni powinny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy lub wody).

Do przebywania w Pracowni niepotrzebne są wcześniejsze zapisy. Natomiast na prowadzone w Pracowni zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Oferent zobowiązany jest do przygotowania, wspólnie z młodzieżą, regulaminu funkcjonowania Pracowni Młodych.

3. Koszty funkcjonowania Pracowni.

Oferent zobowiązany jest do wskazania i wyceny własnego wkładu rzeczowego (część 4 oferty – charakterystyka oferenta – zasoby rzeczowe). Ponadto, Oferent zobowiązany jest do doposażenia lokalu w pierwszym roku funkcjonowania pracowni – kwota przeznaczona na doposażenie (28 000 zł) musi zostać ujęta w wydatkach na 2021 r.

Opłata za usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne, koszty obsługi informatycznej, koszty telefonu i dostępu do Internetu, monitoringu oraz podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Oferent sporządzając zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego powinien w nim uwzględnić możliwość wzrostu stawek czynszu i mediów.

W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, Oferent jest zobligowany do ujęcia kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów, osób prowadzących warsztaty, moderatorów itp.

4. Działania promocyjne.

Podmiot prowadzący Pracownię jest zobowiązany do:

  • stworzenia i prowadzenia dedykowanej strony internetowej (dopuszcza się wykorzystanie strony Oferenta),

  • założenia i regularnego prowadzenia fanpage Pracowni w mediach społecznościowych (min. 10 postów na miesiąc),

  • do wywieszania w Pracowni, na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu funkcjonowania Pracowni, z uwzględnieniem spotkań oraz zajęć/warsztatów na rzecz młodzieży w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem,

  • przygotowania oraz realizacji jednorazowych, otwartych wydarzeń promocyjnych, m.in. otwarcie pracowni, akcje specjalne itp.

  • tworzenie kampanii informacyjno-promocyjnych mających na celu zainteresowanie adresatów zadania publicznego ofertą Pracowni m.in. z wykorzystaniem plakatów, ulotek, mediów społecznościowych (min. 1 sponsorowana kampania w każdym roku),

  • trwałe oznakowania wejścia do Pracowni zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Działania promocyjne wymagają wcześniejszej konsultacji i akceptacji ze strony Zleceniodawcy.

5. Ewaluacja działań prowadzonych w Pracowni

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzania, w porozumieniu ze Zleceniodawcą, badania ankietowego wśród osób korzystających z oferty zajęciowej Pracowni. Sposób i termin/y przeprowadzenia badania, w tym jego zakres merytoryczny, jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

Oferent zobowiązany jest do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby młodych ludzi korzystających z Pracowni. W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Pracowni powinno korzystać (w sposób stacjonarny i/lub online) co najmniej 150 osób miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień określonych w dziale pn. „Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego”. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

6. Kadra Pracowni

Oferent winien zapewnić specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów, posiadających stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z potrzebami młodych ludzi w wieku 13-26 lat. Osoba zatrudniona na stanowisku moderatora młodzieży w wieku 13-26 lat powinna posiadać doświadczenie oraz kompetencje związane z pracą z młodzieżą, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Prowadzenie Pracowni dla młodzieży w wieku 13-26 lat.

2. Wypracowanie Regulaminu Pracowni w drodze procesu konsultacyjnego z młodzieżą.

3. Organizacja min. 2 razy w tygodniu zajęć moderowanych dla młodych (warsztaty, zajęcia poruszające aktualne problemy, tematykę obywatelską, zajęcia w zakresie rozwoju osobistego, przedsiębiorczości, wolontariatu, szkolenia umiejętności, praca w grupie itp.). Każde zajęcia powinny trwać min. 1 h zegarową.

4. Organizacja wydarzeń kulturalnych rozwijających kreatywność, umiejętności i twórczość młodych oraz zajęć z zakresu edukacji kulturowej.

5. Prowadzenie projektów edukacyjnych i społecznych.

6. Organizacja akcji i wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej.

7. Organizacja różnorodnych form edukacji między-rówieśniczej.

8. Organizacja projektów wielokulturowych kształcących postawę otwartości i tolerancji na różnorodność.

9. Realizacja min. raz w miesiącu inicjatyw zaproponowanych przez młodzież korzystającą z Pracowni (spotkania ze znanymi ludźmi, zajęcia kreatywne, rozwijanie pasji, itp.).

10. Organizacja i prowadzenie spotkań integracyjnych dla lokalnej młodzieży, zapobiegających izolacji (min. 1 spotkanie w miesiącu).

11. Organizacja młodzieżowych projektów międzypokoleniowych dla lokalnej społeczności, w szczególności z Seniorami.

12. Organizacja spotkań integrujących młodzieżowych liderów.

13. Realizację innych działań według pomysłu Oferenta.

14. Zapewnienie przez cały okres realizacji działań na rzecz młodzieży w wieku 13-26 lat moderatora.

15. W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Pracowni Młodych skorzysta co najmniej 150 osób miesięcznie (ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz). Gmina Miejska Kraków, w danym roku, może uznać rezultat za osiągnięty, jeżeli średniomiesięczna liczba osób korzystających z Pracowni w danym roku wyniesie co najmniej 150 osób.

16. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie „działania promocyjne”.

17. Realizacja działań dostępnych dla młodzieży z niepełnosprawnościami.

UWAGA! Koszty obsługi zadania publicznego – administracyjne (koordynacja, księgowość itp.) nie mogą rocznie przekroczyć 30% wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 180/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/296061/karta.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w obowiązującym w GMK elektronicznym generatorze ofert i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert.

4. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką
(-mi) imienną (-ymi).

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 lipca 2021 roku o godz. 15.00. Ofertę przygotowaną na formularzu zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 3) wraz z załącznikami w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferentów kopertach należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 16, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama