Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu pomocy...

Reklama
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki - organizacja opieki wytchnieniowej
Nabór od 05.07.2021 do 26.07.2021 16:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 55,3 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 55,3 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki - organizacja opieki wytchnieniowej .

 

Prezydent Miasta Ostrołęki

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki - organizacja opieki wytchnieniowej

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ogłasza się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),

 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

 3. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2057),

 4. uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 348/XXXVI/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,

 5. Programu „opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

 1. Adresatami konkursu są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące placówki zapewniające całodobowe wsparcie osobom niepełnosprawnym.

 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego przez Miasto Ostrołęka nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 3. W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego, planowanym poziomie ich osiągnięcia oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (punkt III.6 oferty).

 

 1. Rodzaj zadania, termin realizacji oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

 

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

 

Wysokość środków finansowych w 2021 r. (zł)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego dla 10 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, wpisanej do rejestru Wojewody Mazowieckiego w okresie od lipca do grudnia 2021 r., tj.

trzynastodniowy całodobowy pobyt w placówce łącznie dla 10 osób i maksymalnym koszcie doby 350,00 zł w okresie od lipca do grudnia 2021 r.

 

 

od dnia podpisania umowy

do 31.12.2021 r.


 

ogółem 55.300,00 zł,

w tym:

 

 

 

 

 

10 x 13 x 350,00 = 45.500,00 zł

 

2.

Pobyt całodobowy łącznie dla 2 osób w wymiarze 14 dni i maksymalnym koszcie doby 350,00 zł - w sytuacji zaistnienia nagłych okoliczności, tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego uczestnika programu spowodowanego zakażeniem koronawirusem.

 

2 x 14 x 350,00 =

9.800,00 zł

 

 

III. Cel zadania

 

Celem realizacji zadania jest zapewnienie okresowego wsparcia rodzicom lub opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę. Dodatkową wartością programu będzie wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie miasta Ostrołęki.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz programie, o których mowa w dziale I.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą ubiega się Oferent.

 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Oferent zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys finansowy i zakres rzeczowy realizacji zadania lub może wycofać ofertę. Rezygnację Oferent składa pisemnie dostarczając ją do Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1, 07 – 400 Ostrołęka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – ePUAP.

 5. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej oferty.

 6. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie, nie ma możliwości dalszego zlecania realizacji tego zadania.

 7. Podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w formie ciągłej (całodobowej).

 8. Podmiot nie może pobierać opłat od beneficjentów zadania.

 9. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, jego finansowania i rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Ostrołęka a wybranym podmiotem.

 10. Koszty świadczenia usługi opieki wytchnieniowej mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych z realizacją tej usługi, takich jak:

 1. wynagrodzenia personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej;

 2. dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe);

 3. czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej;

 4. przygotowania i zakupu wyżywienia;

 5. kosztów związanych z utrzymaniem czystości;

 6. kosztów zakupu środków higienicznych;

 7. zakupu środków ochrony osobistej.

 1. Kosztami niekwalifikowanymi w ramach realizacji zadań są:

 1. zadania i zakupy inwestycyjne;

 2. budowa, zakup lub remont budynków;

 3. odsetki od zadłużenia;

 4. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;

 5. kary i grzywny;

 6. pokrycie deficytu wynikającego z przedsięwzięć zrealizowanych przed datą podpisania umowy;

 7. działalność gospodarcza, polityczna lub religijna;

 8. odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325);

 9. spłata zaległych zobowiązań finansowych;

 10. koszty leczenia i rehabilitacji osób;

 11. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 12. podatek VAT, który można odzyskać na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 13. rezerwy na pokrycie przyszłych spłat i zobowiązań;

 14. amortyzacja;

 15. leasing;

 16. opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikami Programu;

 17. koszty niemające bezpośredniego związku z uzgodnionymi w umowie działaniami w ramach zadania zleconego.

 1. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu nie więcej niż o 20% jego wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.

 2. Minimalny wkład środków własnych (osobowych i/lub rzeczowych) Oferenta wynosi 20%. Oznacza to, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów jego realizacji.

 3. Jeśli w "Kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2021" zawarte są informacje
  o kosztach pochodzących z wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego, zaleca się ich szczegółowe opisanie w pkt. IV.2 oferty. Brak szczegółowego opisu będzie skutkować niższą oceną merytoryczną przy „ocenie wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)”.

 4. W pkt. IV.1 oferty, poza informacją o wcześniejszej działalności Oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, dodatkowo zaleca się wykazanie doświadczenia we współpracy z Miastem Ostrołęka w realizacji zadań publicznych w latach poprzednich. Doświadczenie we współpracy z Miastem Ostrołęka w realizacji zadań publicznych w latach poprzednich będzie oceniane na etapie oceny merytorycznej oferty pod kątem rzetelności i terminowości.

 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2018 poz. 127.2), w przypadku przetwarzania danych osób (przetwarzanie obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych) osób będących realizatorami zadania, Oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę tych osób
  na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji. Do celów oceny oferty, organizator konkursu wymaga podania jedynie stanowisk realizatorów zadania.

 6. W syntetycznym opisie zadania przedstawionym w ofercie Oferent powinien przedstawić analizę ryzyka.

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadania mogą być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

 2. Czas realizacji projektu powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia, rozliczenia i ewaluacji zadania.

 3. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych własnych ustala się od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do dnia zakończenia realizacji zadania.

 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy
  nie będą pokrywane ze środków dotacji.

 5. Zadanie musi być realizowane na rzecz osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, wpisanej do rejestru Wojewody Mazowieckiego, co należy wykazać w składanej ofercie.

 6. Podmiot powinien zapewnić uczestnikom okresowy, całodobowy pobyt z wyżywieniem, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i zalecenia lekarskie. Podmiot winien też zapewnić stacjonarną realizację usług opiekuńczych w zakresie pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, pielęgnację i opiekę higieniczną, rehabilitację oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

 7. Podmiot powinien mieścić się w budynku nieposiadającym barier architektonicznych, wyposażonym w niezbędny sprzęt techniczny i rehabilitacyjny.

 8. Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, co należy wykazać w składanej ofercie.

 9. Kwalifikację uczestników opieki wytchnieniowej będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w oparciu o złożoną Kartę zgłoszenia oraz Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM oraz oceny pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 10. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 11. Oferent, na etapie realizacji zadania, ma możliwość zmiany wysokości wkładu własnego finansowego i niefinansowego bez potrzeby podpisywania aneksu do umowy, o ile nie zmniejszy się łączna wartość tego wkładu w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

 12. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać
  w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Ostrołęki. Informacja powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, stosownie do charakteru zadania.

 13. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie sporządzonej według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

VI. Termin i sposób składania ofert

 1. Oferent musi obligatoryjnie:

 1. wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej WITKAC dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. do godziny 16.00.

 2. wygenerowaną w systemie ofertę, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu Oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub
  za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

 1. W przypadku awarii platformy internetowej WITKAC uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

 3. Oferty opiniowane są pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki.

 4. Zasady zgłaszania do Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz „Program współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

 5. Ocena formalna ofert będzie dokonywana w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności, czy:

1) Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2) Oferent złożył wydruk oferty i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

3) oferta jest realizowana na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęki

4) oferta została złożona za pośrednictwem platformy WITKAC,

5) oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,

6) oferta jest zgodna z zakresem zadań przedstawionych w konkursie,

7) oferta wraz z potwierdzeniem złożenia oferty podpisane zostały przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta zgodnie z zapisami KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

8) udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie przekracza 80%.

 1. Oferty niespełniające wymagań formalnych mogą, decyzją Komisji wskazaną w ust. 3, zostać uzupełnione.

 2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy których udziale organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego,

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty - wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wkład rzeczowy, osobowy i pracę społeczną członków,

6) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (bezpośredni efekt realizacji zadania, jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta, ewentualne wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji zadania w dalszych działaniach organizacji – trwałość realizacji zadania).

7) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 punktów.

 2. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 20 punktów.

 3. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół końcowy uzasadniający wybór ofert, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

 4. Przewodniczący Komisji konkursowej składa do Prezydenta Miasta Ostrołęki wniosek
  o zatwierdzenie wyboru realizatorów zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
  w 2021 r. Do wniosku dołącza się protokół końcowy z posiedzenia Komisji konkursowej.

 5. Decyzję o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 6. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jego wynik zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki.

 

 

VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej - w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim - zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

W 2020 r. Miasto Ostrołęka nie zlecało organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego „Opieka wytchnieniowa”.

 

IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ostrołęki, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka, e-mail:
malgorzata.radzka@um.ostroleka.pl.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama