Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat oraz ich...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2021-2022
Nabór od 06.07.2021 do 29.07.2021 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 340 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2021-2022.

1)Tło:

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań, kierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, takie jak działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rodzinne, socjalne, socjoterapeutyczne, streetworking, społeczno-kulturalne, sportowe i inne.

Połączenie różnych rodzajów działań dotychczas realizowanych na rzecz ww. odbiorców, powinno być dokonane za pomocą projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane aby efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny. Działania powinny przyczyniać się do polepszenia warunków rozwoju dzieci i młodzieży, wyników nauczania, podniesienia frekwencji w szkole i nabycia kompetencji społecznych.

Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które działają na obszarze, gdzie projekt będzie realizowany. Projekt powinien zakładać dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów.

Działania projektu powinny być tak zaplanowane, by nawiązywały do koncepcji Lokalnego Systemu Wsparcia opisanego w Programie Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą nr XIII/265/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r.

2)Cele szczegółowe:

 1. zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, poprzez:
 1. wzmacnianie czynników chroniących prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży, w szczególności wsparcie dzieci i młodzieży w procesie powrotu do nauki stacjonarnej w szkołach, po zakończeniu izolacji,
 2. niwelowanie czynników ryzyka wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności niwelowanie skutków izolacji dzieci i młodzieży w okresie nauki zdalnej,
 3. reintegrację z grupą rówieśniczą po okresie izolacji i nauki zdalnej,
 4. wyrównywanie deficytów społecznych spowodowanych pandemią i długotrwałym brakiem kontaktów z rówieśnikami,
 5. odbudowanie relacji społecznych w klasie, szkole, społeczności dziecięcej placówek;
 1. zwiększenie kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat;
 2. rozwój kompetencji osobistych i zawodowych osób pracujących z dzieckiem i rodziną oraz rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych ważnych miejsc dla społeczności lokalnej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

3)Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny (lub opiekunowie prawni), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym uczniów z rodzin z problemem alkoholowym). Co najmniej 70% odbiorców programu objętych wsparciem regularnym będą stanowić dzieci i młodzież wskazana przez placówki oświatowe oraz placówki wsparcia dziennego z mikroobszarów wokół szkół podstawowych: SP 66, SP 88, SP 227, SP 359.

4)Warunki obligatoryjne:

 1. Objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin na mikroobszarze np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic (w ofercie należy dookreślić obszar prowadzonych oddziaływań).

Jako mikroobszary wskazuje się tereny wokół szkół podstawowych wraz z placówkami: SP 66, SP 88, SP 227, SP 359.

 1. Określenie w ofercie ogólnej liczby uczestników programu liczonych raz oraz liczby uczestników poszczególnych działań/zajęć.
 2. Określenie w ofercie liczby uczestników w podziale na:
 1. wsparciem incydentalnym (poniżej 20h/semestr lub 40h/rok),
 2. wsparciem regularnym (20-100h/semestr lub 40-200h/rok).

Intensywność wsparcia uczestników zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb.

 1. Wskazanie w ofercie szkół, z których będą rekrutowane dzieci i młodzież oraz określenie procentu tych dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie uczestników projektu zapraszanych z pozostałych szkół podstawowych: SP 87, SP 94.
 2. Przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem części uczniów wytypowanych przez szkoły partnerskie, jako uczniowie wymagający wsparcia regularnego.
 3. Korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca) od momentu jej uruchomienia oraz może zaplanować i przeprowadzić  ewaluację projektu (oferent przedstawi sposób ewaluacji w ofercie).
 4. Nawiązanie współpracy ze szkołą/szkołami przed złożeniem oferty oraz podpisanie listu intencyjnego/listów intencyjnych określających zakres współpracy. Dostarczenie listów intencyjnych do Zespołu Spraw Społecznych  po ogłoszeniu wyników konkursu będzie warunkiem podpisania umowy.

Oferenci mają obowiązek w ofercie zawrzeć informację określającą zakres współpracy z: OPS i szkołami oraz placówkami wsparcia dziennego.

 1. Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu, pedagogiki podwórkowej zostanie zaplanowana, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 2. Przy realizacji projektu wykorzystana zostanie ofert kulturalna, sportowa, edukacyjna
  m.st. Warszawy, w tym lokalne zasoby (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, OSiR, inne).
 3. Strukturę zarządczą konsorcjum stanowić będzie koordynator konsorcjum, koordynatorzy organizacji oraz koordynatorzy szkolni (w każdej szkole włączonej do programu 1 koordynator). Zadaniem koordynatorów szkolnych będzie praca na rzecz ścisłej współpracy całego konsorcjum ze szkołą, m.in. przedstawianie oferty projektu, współpraca przy pozyskiwaniu uczestników do projektu, kontakt z pedagogami szkolnymi, wychowawcami i radą pedagogiczną, współpraca z osobą odpowiedzialną za kontakty z konsorcjum po stronie szkoły, układanie harmonogramu zajęć, zarządzenie przestrzenią udostępnioną na zajęcia oraz pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie wskaźników do monitoringu i ewaluacji.
 4. Przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS, placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, streetworkerzy, pedagodzy ulicy, kurator, inni) - utworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji dzieci i młodzieży.
 5. Uwzględnienie wzajemnej współpracy organizacji (jedna organizacja realizuje określone działania na rzecz całego konsorcjum) i współpracy z instytucjami.
 6. Prowadzenie dokumentacji do programu – w tym listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć, zgody rodziców na udział dziecka w projekcie i inne. W ofercie należy wskazać rodzaj dokumentacji.
 7. W ofercie należy dokonać podziału na działania kluczowe (dla których będą mierzone wskaźniki obligatoryjnie) i pomocnicze, które obejmie ogólna ewaluacja.
 8. Skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego. Koszty zarządzania (koordynator konsorcjum, koordynatorzy organizacji) oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 18% kosztów całego zadania.
 9. Przedstawienie spójnego modelu zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej.
 10. Zleceniobiorca przed każdym kolejnym miesiącem/kwartałem realizacji działań, przedstawi szczegółowy harmonogram w Zespole Spraw Społecznych,
 11. Zleceniobiorca zapewni kadrę przygotowaną do prowadzonych zajęć. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje adekwatne do realizacji zadania, potwierdzone dyplomem ukończenia np. kierunkowych studiów wyższych, studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń.
 12. Organizowanie w szkołach lub innych miejscach cyklicznych spotkań konsorcjum z pedagogiem, psychologiem lub innymi osobami wskazanymi przez dyrektora szkoły, które realizują cele, założony harmonogram współpracy i odzwierciedlają zobowiązania przyjęte przez obie strony w umowie.
 13. Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami (jeśli zachodzi taka potrzeba), np. poprzez włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, zamieszczonym na stronie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/standard-asysty-rodzinnej-w-mst-warszawa.
 14. Zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego (mieszkańców bloków, kamienic, sąsiadów) i włączanie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) istniejącego na obszarze realizacji zadania; działania angażujące społeczność lokalną wokół podwórek, parków, placów zabaw, itp.

5)Uwagi:

 1. W ramach realizacji zadania nie może być finansowana:
 1. podstawowa działalność placówek wsparcia dziennego realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym prowadzona w formie pracy podwórkowej,
 2. wyjazdy profilaktyczne i socjoterapeutyczne niebędące kontynuacją całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej,
 3. zakupy środków trwałych powyżej 10 000 zł.
 4. na danym terenie może funkcjonować tylko jedno konsorcjum.
 1. Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020 r. poz. 152 j.t.),  zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,  co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

6)Dodatkowe oczekiwania:

 1. Działania z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej (jeśli zachodzi taka potrzeba i wynika ona z diagnozy społecznej).
 2. Poradnictwo prawne (z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i mediacji), psychologiczne
  (np. dotyczące relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych).
 3. Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama