Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w...

Reklama
PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r
Nabór od 01.07.2021 do 22.07.2021 16:00
Wydział Polityki Społecznej
Łączny budżet 384,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 384,5 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. .

OGŁOSZENIE Nr 20

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXIII/478/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), w związku z realizacja przez Gminę Dąbrowa Górnicza projektu z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.


 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

Świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej

 

Nazwa zadania

 

Świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 384 500,00 zł

Limit kwot dla jednego zadania: 384 500,00 zł

 

Cel zadania

 

Celem zadania jest:

 1. zapewnienie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 1. Realizacja przez realizatora zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla maksymalnie 31 osób (maksymalna łączna liczba godzin 9 297 godz. usług asystenckich), w tym:

 1. dla maksymalnie 1 dziecka w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (maksymalna liczna godzin 297),

 2. dla maksymalnie 25 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (maksymalna liczba godzin 7 500),

 3. dla maksymalnie 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (maksymalna liczba godzin 1 500).

 1. Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 2. Zadanie powinno być realizowane przez nie mniej niż 5 asystentów.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 1. Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia, z zamieszczoną adnotacją pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej o treści „Potwierdzam uprawnienia do korzystania z usług asystenckich”, składane w formie papierowej po każdym zakończonym miesiącu, tj. do dnia 10 następnego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia br., w którym ww. dokumenty należy złożyć do dnia 27.12.2021 r.

 2. Karty realizacji usług asystenta w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia, z zamieszczoną adnotacją pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej o treści „Spełnia warunki Programu”, składane w formie papierowej po każdym zakończonym miesiącu, tj. do dnia 10 następnego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia br., w którym ww. dokumenty należy złożyć do dnia 27.12.2021 r.

 3. Zestawienie miesięczne z realizacji zadania w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia, składane w formie papierowej po każdym zakończonym miesiącu, tj. do dnia 10 następnego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia br., w którym ww. dokumenty należy złożyć do dnia 27.12.2021 r.

Okres realizacji

01.08.2021 r. – 20.12.2021r.

 

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 1. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

 2. W zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów.

 3. Odbiorcami zadania są osoby z niepełnosprawnością - mieszkańcy Dąbrowy Górniczej posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, a także dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 4. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 1. Podział kosztów przypadający na realizatora:

 1. Koszt usług godzin asystenckich – 371 880,00 zł;

 2. Koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów – 1 250,00 zł;

 3. Koszt zakupu biletów komunikacji publicznej dla asystentów – 2 500,00 zł;

 4. Koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów - 750,00 zł;

 5. Koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu – 2 500,00 zł;

 6. Koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu – 670,00 zł;

 7. Koszt obsługi Programu – 4 950,00 zł z zastrzeżeniem, iż koszt ten dotyczy wydatków bieżących w zakresie obsługi księgowej, prawnej, kadrowej oraz kosztów administracyjnych.

 1. Dokonywanie zmian w zakresie ponoszonych kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu jest możliwe za pisemną zgodą Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Dąbrowy Górniczej, po przesłaniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Akceptacja odbywa się za pomocą platformy elektronicznej.

 2. Przyznanie usługi asystenta przez realizatora zadania odbywać się będzie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia, potwierdzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej poprzez zapis „Potwierdzam uprawnienia do korzystania z usług asystenckich”.

 3. Usługi asystenta mogą być realizowane w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 22.00, a w szczególnych przypadkach w godzinach wynikających z potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

 4. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.

 5. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 40,00 zł – jest to maksymalna kwota przeznaczona na wynagrodzenie.

 6. Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 adresata zadania wynosi maksymalnie 60 godz. miesięcznie.

Przy czym Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne ze wskazaniami, o których mowa w programie, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 1. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

 2. Dokonywanie zmian w zakresie liczby osób i godzin usług asystenckich pomiędzy poszczególnymi grupami jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz wyłącznie za pisemną zgodą Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, po przesłaniu w tym zakresie wniosku wraz z uzasadnieniem, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane. Akceptacja odbywa się za pomocą platformy elektronicznej. Jeśli w okresie realizacji zadania zmiany dotyczące ilości godzin i osób pomiędzy poszczególnymi grupami często występowały, to zostanie sporządzony aneks.

 3. W przypadku braku realizacji maksymalnej liczby godzin następuje zwrot niewykorzystanej części środków zgodnie z regułą proporcjonalności z zastrzeżeniem pkt. 13

 4. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące wsparcie analogiczne do usług świadczonych przez asystenta, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane.

 5. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Usługi asystenckie mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;

 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 1. W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

 2. Ze środków Programu będą pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta.

 3. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów.

 4. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:

 1. wynagrodzenie asystentów;

 2. zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem pkt. 5 lit. b);

 3. zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem pkt. 5 lit. c) i e);

 4. zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem pkt. 5 lit. f);

 5. koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, z zastrzeżeniem pkt. 5 lit. d).

 1. Koszty będą kwalifikowane, jeśli:

 1. pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik Programu;

 2. będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży;

 3. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr 4 do Ogłoszenia pn. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd.

 4. zakup środków ochrony osobistej oraz dojazd własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, zostaną zrealizowane w terminie do 30 dnia od daty odwołania ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021 r.

 1. Kosztami niekwalifikowanymi zadania są w szczególności:

 1. odsetki od zadłużenia;

 2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;

 3. kary i grzywny;

 4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”;

 5. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

 6. odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności,
  do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.);

 7. usługi asystenta świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 1. Realizator zadania jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do udostępnienia na każde wezwanie Organizatora dokumentacji realizowanego zadania.

 2. Zwrot niewykorzystanej części środków przekazanych na realizację zadania powinien nastąpić w terminie do 4 stycznia 2022 r.

 3. Zwrot odsetek bankowych od środków przekazanych na realizację zadania powinien nastąpić w terminie do 4 stycznia 2022 r.

 4. Zestawienie łączne z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia powinno zostać złożone w terminie do dnia 7 stycznia 2022 r.

 5. Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu obejmującego rozliczenie środków w zakresie rzeczowym i finansowym powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania.

 6. Zadanie powinno być realizowane w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz rządowym Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

 7. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadań w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do ich wykonania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Programem ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

 1. Realizator zadania jest zobowiązany do ścisłej współpracy w zakresie organizowania i świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z właściwą jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dąbrowa Górnicza – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zwanym dalej MOPS. Ośrodek prowadzi bieżący monitoring realizacji usług asystenta osobistego.

 2. Rekrutacji dokonuje realizator poprzez zebranie Kart zgłoszenia do Programu (załącznik nr 1 do Ogłoszenia), na których MOPS potwierdza uprawnienia do korzystania z usług asystenckich.

 3. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone na rzecz adresata zadania usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego np. „Opieka wytchnieniowa” lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł. Spełnienie niniejszego warunku Realizator ma obowiązek potwierdzić na Karcie realizacji usługi asystenta w ramach Programu (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) poprzez adnotację o treści „Spełnia warunki Programu” dokonaną przez pracownika MOPS.

 4. Realizator po każdym zakończonym miesiącu, tj. do dnia 10 następnego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia br., w którym ww. dokumenty należy złożyć do dnia 27.12.2021 r. będzie przekazywał do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej poniższe dokumenty:

 1. Karty zgłoszenia do Programu (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) oraz Karty realizacji usługi asystenta (załącznik nr 2), po dokonanej weryfikacji przez pracownika MOPS z zamieszoną właściwą adnotacją;

 2. ewidencje przebiegu pojazdu (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia);

 3. ewidencje biletów komunikacji publicznej/ prywatnej;

 4. Zestawienie miesięczne z realizacji zadania (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

 1. Realizatorzy zadania zobowiązani są do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, wytycznych oraz zaleceń związanych z SARS-CoV 2.


 

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia.

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 roku określone zostały w Zarządzeniu 5.11.2020 r. Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 1385.2020. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

6. Zgodnie z Programem Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

7. Oferta konkursowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres:cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 13 ogłoszenia tj. 22 lipca 2021 r. godzina 16:00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

11. Potwierdzenie złożenia oferty o którym mowa w pkt. 8 musi zostać podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.

12. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem) – w formie skanu dołączone do oferty.

13. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

22 lipca 2021 r. do godz. 16:00

14. Dopuszcza się złożenie przez jednego oferenta jednej oferty w konkursie na jedno zadanie.

15. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2021 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

16. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

17. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy w 2021 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

18. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

19. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzymała kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

20. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

21. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

22. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

26 lipca 2021 r.

23. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

24. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

25. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

26. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

27. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

28. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

29. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

30. W roku 2019 zrealizowano zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

671 000,00

31. W roku 2020 zrealizowano zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

 988 532,00

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama