Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z...

Reklama
II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Nabór od 01.07.2021 do 22.07.2021 16:00
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Łączny budżet 18 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 18 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.

OGŁOSZENIE Nr 19

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2021 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą nr XXIII/478/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT
I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 

 1. Celem jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021
  z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych


 

Nazwa zadania

Festiwal Ludzi Aktywnych 2021


 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 18.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 18.000,00 zł


 

Cel zadania

Zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej na temat działalności dąbrowskich ngo i lokalnych aktywistów poprzez organizację Festiwalu Ludzi Aktywnych w formie gry miejskiej

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Organizacja Festiwalu Ludzi Aktywnych w formie jednodniowej gry miejskiej

 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

oświadczenie oferenta o zrealizowaniu zadania wraz z informacją o liczbie uczestników – grup i ilości ngo

Okres realizacji

01.08.2021 r.– 30.09.2021 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 • W ramach realizacji zadania publicznego wybrany zostanie 1 Oferent.

 • Oferent zobowiązany jest do stałej współpracy z Wydziałem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, w szczególności podczas: ustalania harmonogramu spotkań w NGO

 • Oferent powinien zapewnić ubezpieczenie przedsięwzięcia

 • Oferent powinien przygotować promocję wydarzenia przy współpracy z Wydziałem Marki Miasta

 • Oferent musi wykazać się minimum dwuletnim doświadczeniem w realizacji podobnych projektów.

 • Nie przewiduje się pobierania opłat od adresatów zadania publicznego.

 • Zadanie powinna charakteryzować atrakcyjność, różnorodność form, dobór metod i technik odpowiednich do grup odbiorców. Oferent powinien zapewnić możliwość udziału w w grze osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2

 • Gra miejsca powinna być skierowana do 60 drużyn 2-3 osobowych i zaangażować min. 40 podmiotów społecznych

 • Gra miejska powinna być zrealizowana wg scenariusza uzgodnionego z Wydziałem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

 • Gra miejska powinna łączyć w sobie hasło – gry dla aktywnych wraz z promocją zrównoważonego transportu i głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Dąbrowy Górniczej

 


 

2. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie w/w postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 roku określone zostały w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych
i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

7. Oferta konkursowa zgodna ze wzorem oferty, określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres: cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 11 ogłoszenia tj. 22 lipca 2021 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio
w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

11. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

22 lipca 2021 r. g:16:00

 

12. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2021 r. powołana została komisja konkursowa (zarządzenie). Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie r. Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

13. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

14. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy w 2021 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

15. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

16. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

17. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

18. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

19. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

26 lipca 2021 r.

 

20. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

21. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

22. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r.
w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

23. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

24. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

25. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

26. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

27 W roku 2019 zrealizowano zadania publiczne z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dotacje w wysokości:

200 000,00 zł

 

28. W roku 2020 zrealizowano zadania publiczne z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

56 900,00 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama