Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej pod...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października jednodniowej XIII Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku"
Nabór od 30.06.2021 do 22.07.2021 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października jednodniowej XIII Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku".

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią OGŁOSZENIA dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniem, o którego realizację składają ofertę, wymienionym w § 3 ogłoszenia. Zadanie wybrane do realizacji może być wykonywane przez organizacje pozarządową w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.
  2. Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.
  3. Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanego w § 3 w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub POWIERZENIE realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanego w § 3 w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego).
  4. Wykaz zadań konkursowych, warunki realizacji zadań konkursowych oraz wysokość środków finansowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na realizację wymienionych zadań znajdują się w ww. OGŁOSZENIU.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama