Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2021roku
Nabór od 30.06.2021 do 22.07.2021 12:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2021roku..
 1. Podstawa prawna

Art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2997r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 426, Dz. U. z 2020r. poz. 875, Dz. U. z 2021r. poz. 159), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej    z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 1945), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057, Dz.U. z 2019 r., poz. 2020,  Dz.U. z 2021 r., poz. 1038), Uchwała Nr XXVII/177/2021 z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz Uchwała Nr XXIX/184/2021 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 marca 2021r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bełchatowskim w 2021roku.

 1. Adresaci konkursu

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych w dalszej części „Oferentem”, którzy prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

 1.  Forma realizacji zadania

Wsparcie realizacji zadania.

 

 1. Wysokość środków finansowych

Na realizację zadań objętych przedmiotowym konkursem zostały zaplanowane środki                                  w wysokości 50 000,00 zł.

 

 1. Cel realizacji zadania

Celem realizacji zadań zgłoszonych w ramach konkursu jest m. in.:

 1. zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do dóbr i usług umożliwiających pełniejsze ich uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym;
 2. zwiększenie poziomu odczuwalnej jakości życia osób z niepełnosprawnościami     w powiecie;
 3. wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów poprzez np. organizację grup wsparcia, szkoleń czy poradnictwo;
 4. tworzenie warunków zapewniających osobom z niepełnosprawnościami równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym;
 5. podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej problemów związanych   z niepełnosprawnością i poszerzenie w tym zakresie świadomości lokalnej społeczności.

 

 1. Rodzaje zadań objętych konkursem oraz oczekiwane rezultaty w podniesieniu do poszczególnych zadań:

 

Z a d a n i e  1.

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Rezultaty

 • liczba osób uczestniczących, ilość jednostek określonych w zadaniu, która wskazana zostanie w drodze ustaleń, adekwatnie do wysokości przyznanej dotacji.

Z a d a n i e  2.

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

 1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób                                                z uszkodzeniami słuchu, mowy,  z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,                    
 3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Rezultaty

 • liczba osób uczestniczących, ilość jednostek określonych w zadaniu, która zostanie wskazana w drodze ustaleń, adekwatnie do wysokości przyznanej dotacji.

Z a d a n i e  3.

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Rezultaty

 • liczba osób uczestniczących, ilość jednostek określonych w zadaniu, która wskazana zostanie w drodze ustaleń, adekwatnie do wysokości przyznanej dotacji.

 

 1. Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021r.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja zakończy się nie później niż   30 listopada 2021r.
 2. Oferty realizacji zadania publicznego, mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 w ustawie o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057, Dz.U. z 2019 r., poz. 2020,  Dz.U. z 2021 r., poz. 1038),  ), których celem statutowym jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu, które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkanek i mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu art. 1 ustawy    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem   o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia;
 2. Prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 3. Dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 4. Posiadają odpowiednie doświadczenie bądź warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 5. Złożą poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią wymagane dokumenty w wersji papierowej.
 1. Dofinansowanie realizacji zadań nie może być przyznane Oferentom wymienionym w ust. 2, którzy:
 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON-u;
 2. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie;
 1. Instrukcja  wypełniania oferty jest dostępna na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Wzór oferty określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia                             24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2057).
 2. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

 1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową, przy zastosowaniu następujących zasad:
 1. zlecanie zadania odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji;
 2. udział wkładu własnego finansowego Oferenta musi stanowić co najmniej 5 % całkowitych kosztów realizacji zadania 
 3. w sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy osobowy:
 • świadczenie wolontariusza – wyceny pracy wolontariusza należy dokonać                            w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe,
 • praca społeczna członków – na etapie sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć oświadczenie o ilości przepracowanych godzin;
 1. w ramach zadania dopuszcza się wkład niefinansowy rzeczowy oferenta, ale nie podlega on wycenie; konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego;
 2. w przypadku udzielenia dotacji na realizację zadania, wkładem własnym Oferenta realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki PFRON-u, bez względu na podmiot udzielający pomocy, jak również środki finansowe pochodzące z budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
 3. dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową; Oferent cały przychód z tej odpłatności musi wydatkować na to zadanie.

 

 

 

 

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

 

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 sierpnia 2021 r., a zakończy do dnia 30 listopada 2021 r.

 

2. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, harmonogram oraz kalkulacja przewidywanych kosztów nie może dotyczyć okresu wcześniejszego niż 15 sierpnia 2021r. i późniejszego niż 30 listopada 2021r.

 

3. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

 1. koszty administracyjne (np. obsługa księgowa, prawna, administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, materiały papiernicze, abonamenty za telefony służbowe, internet, opłaty bankowe i inne koszty pośrednio niezbędne do realizacji zadania) nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Powiat na wsparcie realizacji zadania;
 2. dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie;
 3. dotacja nie będzie udzielana na:
 • działalność gospodarczą,
 • działalność polityczną,
 • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy;
 • realizację inwestycji;
 1. w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji; zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Powiatu; zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego; Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian; zmiany wymagają aneksu do umowy;
 2. w trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego; zmiany powyżej 10% założonych rezultatów wymagają zgody Powiatu oraz aneksu do umowy;
 3. zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli osiągnięty zostanie poziom 90% założonych
  w ofercie rezultatów;
 4. w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami; zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Powiatu; Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian; zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy;
 5. przesunięcia, o których mowa w punkcie „g” są możliwe pod warunkiem zachowania % udziału środków finansowych własnych oraz % podziału kosztów administracyjnych realizowanego zadania;
 6. podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany ze środków PFRON-u; informacja ta powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON”;
 7. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);
 8. organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne z udziałem dzieci zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zweryfikowaniu osób dopuszczonych w trakcie realizacji zadania publicznego zleconego przez Powiat, do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi; obowiązek ten wynika z art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152); oświadczenie takie Oferent wyłoniony w otwartym konkursie ofert będzie zobowiązany dostarczyć do dnia zawarcia umowy na realizację zadania publicznego; niedostarczenie w terminie oświadczenia będzie skutkowało niepodpisaniem umowy z Oferentem;
 9. w przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie; informację tę Oferent umieszcza   w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy” (pkt. III.4. oferty);
 10. przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
  w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego;
 11. nie jest wymagana komplementarność zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty;
 12. Powiat rekomenduje Oferentom zawarcie w części III.5. oferty dotyczącej opisu zakładanych rezultatów - analizy ryzyka odnoszącej się do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określenie sposobów mających na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu, przede wszystkim z uwzględnieniem stanu epidemicznego w kraju   z powodu COVID-19;
 13. wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane na to zadanie;
 14. składając oświadczenia w końcowej części oferty należy skreślić niewłaściwe odpowiedzi
  i pozostawić prawidłowe;
 15. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest,  w przypadku uzyskania niższego dofinansowania niż wnioskowana kwota dotacji, do aktualizacji oferty; aktualizację należy złożyć w generatorze wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl oraz w wersji papierowej po wydrukowaniu z systemu Witkac.pl; aktualizacje wydrukowane z systemu Witkac.pl powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodne ze statutem/regulaminem; za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska opatrzonym podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących złożoną aktualizację oferty;
 16. po zakończeniu realizacji zadania Oferent zobowiązany jest złożyć sprawozdanie    z wykonania zadania publicznego; sprawozdanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz wersji papierowej po wydrukowaniu z systemu Witkac.pl w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania; kontroli podlegać będą wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i zrealizowania zadania zgodnie z umową;

 

 1. Termin składania ofert.

 

 1. Termin składania ofert upływa 22 lipca 2021 r. o godzinie 12.00.
 2. Oferent w konkursie może złożyć nie więcej niż jedną ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie, jak i ofert wspólnych. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego oferenta skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie wszystkich ofert danego oferenta.
 3. Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej po wydrukowaniu z systemu Witkac.pl. Oferty wydrukowane należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66 w godzinach 7.30 – 15.30, decyduje data wpływu do PCPR.
 4. Oferta wydrukowana (wersja papierowa) musi posiadać tę samą sumę kontrolną, co wersja elektroniczna oferty.
 5. Oferty przesłane tylko w jednej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych.
 6. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego Witkac.pl:
 1. komputer z dostępem do internetu,
 2. przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 – zalecana Mozilla Firefox/Waterfox   (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej),
 3. program do czytania plików PDF,
 4. zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280x1024.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie kart oceny ofert, których wzory zostały określone przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie.
 3. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 4. Oferent, który wskazał jako jedno ze źródeł finansowania świadczenia pieniężne od odbiorców, deklaruje zamiar odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego (pkt. VI. oferty).
 5. Oferty wydrukowane z systemu Witkac.pl powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodne ze statutem/regulaminem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia  i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących złożoną ofertę.
 6. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań mieszczą się w terminach określonych w pkt. VII. ogłoszenia.
 7. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
 1. nie została złożona w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl oraz w formie papierowej;
 2. oferta wydrukowana z systemu Witkac.pl została złożona po terminie wskazanym   w niniejszym ogłoszeniu;
 3. nie zostały wypełnione wszystkie pola formularza oferty;
 4. złożona została w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi
  w ogłoszeniu o konkursie – oferent złożył więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu ofert;
 5. złożona została przez podmiot nieuprawniony;
 6. złożona została przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej/regulaminowej w dziedzinie objętej konkursem;
 7. oferta dotyczy zadania, które nie jest realizowane na rzecz Powiatu lub jego mieszkańców;
 8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
 9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego
  w ogłoszeniu konkursowym;
 10. wysokość wkładu finansowego własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego
  w ogłoszeniu konkursowym;
 11. została wypełniona z naruszeniem warunku dotyczącego udziału kosztów administracyjnych zadania określonego w pkt. IX.3.a. ogłoszenia;
 12. oferta wydrukowana (wersja papierowa) nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
 1. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków należą te, w których na ofercie wydrukowanej z systemu Witkac.pl brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych do jej podpisania.
 2. Braki formalne wskazane w ust. 8 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta telefonicznie lub mailowo powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Nieuzupełnienie wskazanych braków lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Wymaga się wypełnienia pkt. III.6. oferty – Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. Rezultaty wskazane w tej części oferty powinny być spójne
  z opisem rezultatów w  pkt. III.5. oferty.
 4. Nie ma możliwości wymiany ofert.
 5. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.
 6. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny merytorycznej:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta [od 0 do 8 pkt]:
 1. celowość realizacji zadania - uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców zadania [0-4],
 2. adresaci zadania, w tym ich opis, liczba i narzędzia ich rekrutacji [od 0-4];
 1. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego [od 0 do 10 pkt]:
 1. racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań [0-5],
 2. spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań i harmonogramem [0-5],
 1. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne [od 0 do 18pkt]:
 1. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne [0-4],
 2. zakładane rezultaty realizacji zadania, w tym ich mierzalność, możliwość do osiągnięcia
  i trwałość [0-3],
 3. spójność działań z rezultatami [0-2];
 4. dokonana analiza wystąpienia ryzyka związanego z zakładanymi rezultatami [0-2],
 5. opis działań i harmonogram są przejrzyste i tworzą spójna całość [0-4],
 6. doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze – pkt IV.1 ofert [0-3];

4) wysokość planowanego przez Oferenta udziału środków finansowych własnych [od 0 do10 pkt];

 1. wkład własny równy wymaganemu w ogłoszeniu o konkursie [0],
 2. wkład własny wyższy od wymaganego w ogłoszeniu o konkursie o 0,01-9,99 pkt procentowych [3],
 3. wkład własny wyższy od wymaganego w ogłoszeniu o konkursie o 10-20 pkt procentowych [6],
 4. wkład własny wyższy od wymaganego w ogłoszeniu o konkursie o 20,01 pkt procentowych
  i więcej [10],

5) planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków [od 0 do 10 pkt]:

 1. wkład rzeczowy [0-4],
 2. wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków [0-6];

6) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań [od 0 do 4 pkt]:

 1. oferent nierzetelnie, nieterminowo realizował zadania i/lub nieprawidłowo rozliczył otrzymane środki [0],
 2. oferent dotychczas nie realizował zadań zleconych przez Powiat Bełchatowski [1],
 3. oferent rzetelnie i terminowo realizował zadania oraz prawidłowo rozliczył otrzymane środki [4].
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 60 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

16. Komisja Konkursowa opiniuje oferty i tworzy listę rankingową.

 1. Komisja przedkłada listę do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.
 2. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Bełchatowie w formie uchwały. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
 3. O wynikach konkursu Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje pisemnie oraz poprzez umieszczenie informacji w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19 oraz na stronie internetowej: www.powiat-belchatowski.pl

20. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 2. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.
 3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Zarząd Powiatu w Bełchatowie w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.

 

XIII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

 

Powiat w 2020 r. wydatkował w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie – 9 771,00 zł.

 

XIV. Wymagane załączniki

 

 1. Załączniki wymagane w wersji papierowej, które należy załączyć do papierowej wersji potwierdzenia złożenia oferty i dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66:
 1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta    i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem z aktualną datą i podpisem osób uprawnionych”;
 2. pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;
 3. oświadczenie o prowadzonej przez Oferenta działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich 2 lat (lub za okres działalności, w przypadku krótszego czasu funkcjonowania), w tym od kiedy prowadzona jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i krótki opis podejmowanych działań;
 1. Na etapie rozpatrywania oferty, Oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.

 

 

 

XV. Postanowienia końcowe.

 

 1. W przypadku rezygnacji Oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu
  w Bełchatowie, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na realizację innych zadań  w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem Bełchatowskim, a Oferentem.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama