Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Reklama
Nabór od 30.06.2021 do 15.11.2021 23:59
Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

                                                                                                                                                           BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.), art. 7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 2057),

 

                                                                                                                                        OGŁASZA OTWARTY NABÓR OFERT

                                                                                                                     na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze:

                                                                                                                                  UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

I. Adresat naboru

Organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II. Rodzaj i zakres  zadań objętych naborem

1. Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym z zakresu piłki nożnej, mających na celu promocję Gminy Bystrzyca Kłodzka.

2. Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki szkolnej, z zakresu  tenisa ziemnego i gier zespołowych.

 

III. Wysokość środków

1. Kwota przeznaczona łącznie na dotacje wynosi: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Przyznaje się dotacje na współfinansowanie zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wysokość dofinansowania wniosku nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.


IV. Termin i warunki składania wniosku

1. Warunkiem jest złożenie uproszczonej oferty realizacji zadania za pomocą narzędzia Witkac.pl oraz  w formie papierowej, wg wzoru wniosku zamieszczonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

2. W formie papierowej oferta i potwierdzenie złożenia oferty powinno zostać dostarczone  (a wcześniej wygenerowane w systemie Witkac.pl, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z jej statutem) - w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznej (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu) do Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka  Plac Wolności 1, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 11.

3. Ważne!  Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a powinna zostać złożona najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

4. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest,  w przypadku uzyskania niższego dofinansowania niż wnioskowana kwota dotacji, do aktualizacji oferty w generatorze wniosków dostępnym pod adresem: https://witkac.pl

5. Wymagany minimalny finansowy wkład własny Oferenta (rozumiany jako wkład finansowy w realizację programu ze środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł) wynosi 5% całkowitych kosztów zadania.

Oferty niezawierające wymaganego wkładu własnego nie będą rozpatrywane.

6. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy i po jej zakończeniu.

7. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na niniejszy konkurs.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenia zadania i udzielenie dotacji lub finansowania następuje z zastosowaniem przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

2. W przypadku, gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym winien do papierowej wersji Oferty dołączyć kopię wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. A gdy powyższy dokument nie zawiera ww. informacji, należy dołączyć inny dokument (np. statut, uchwała, itp.) lub stosowne pełnomocnictwo. Ów dokument winien być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i opatrzony datą.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadania mogą być realizowane w następujących terminach:

1) od 15.08.2021 r. do 30.11.2021 r. organizacja zawodów i imprez sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym z zakresu piłki nożnej, mających na celu promocję  Gminy Bystrzyca Kłodzka,

2) od 15.07.2021 r. do 30.09.2021 r. 2. Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki szkolnej, z zakresu  tenisa ziemnego i gier zespołowych.

2. Zadanie, na które jest składany wniosek, winno być wykonane w roku budżetowym.

3. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

4. Dotacje winno wykorzystać się w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r. danego roku budżetowego.

5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym we wniosku.

6. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji powinny być zgłaszane do Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w formie pisemnej.

7. Po zakończeniu realizacji zadania Oferent składa uproszczone sprawozdanie wg wzoru wniosku zamieszczonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. z realizacji zadania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

VII. Kryteria wyboru ofert

1. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej po zapoznaniu się ze złożoną ofertą i uznaniu celowości realizacji zadania, publikuje ofertę w BIP, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej na 7 dni, celem umożliwienia zgłoszenia ewentualnych uwag dotyczących oferty.

2. Uwagi rozpatrywane będą przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, a w razie ich braku Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dotacji podpisze niezwłocznie umowę z wnioskodawcą.

3. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków  w budżecie gminy lub gdy środki będące w dyspozycji burmistrza zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych. Organizacje uprasza się o każdorazową weryfikację kwoty przeznaczonej na dofinansowanie - wskazana jest ona przy ogłoszeniu naboru na małe granty.

 

VIII. Pozostałe warunki udziału

1. Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego naborem.

2. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy i po jej zakończeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła i sprawę prowadzi: Ewa Koczergo, tel. 74 8117 673, turystyka@bystrzycaklodzka.pl

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama