Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Program MKDNiS: Schronisko bez barier

Reklama
Nabór od 10.06.2021 do 31.07.2021 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Łączny budżet 5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 1 mln PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił program "Schronisko bez barier" - program dostosowania obiektów noclegowych służących turystyce górskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - edycja pilotażowa 2021.

Celem programu infrastrukturalnego Schronisko bez barier – program dostosowania obiektów noclegowych służących turystyce górskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej, w zakresie służącym osobom z niepełnosprawnościami w obiektach noclegowych, zlokalizowanych na terenie gmin górskich. Przedmiotowy program jest instrumentem działania państwa na rzecz rozwoju turystyki społecznej. Turystyka społeczna stanowi ważny komponent turystyki, mający na celu wzrost aktywności turystycznej wśród różnych grup defaworyzowanych. Program ukierunkowuje działania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Program stanowi jedno z narzędzi w ramach Działania 26. Sport, turystyka i rekreacja bez barier w programie Dostępność Plus na lata 2018 – 2025.

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU

O dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej w ramach Programu mogą się ubiegać:
1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu).

RODZAJE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU TURYSTYKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU
ZASADY OGÓLNE

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej dotyczące modernizacji następujących górskich obiektów noclegowych:
1) schronisk (spełniających wymogi załącznika nr 6 obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki2);
2) schronisk młodzieżowych (spełniających wymogi załącznika nr 5 ww. obwieszczenia);
3) domów wycieczkowych (spełniających wymogi załącznika nr 4 ww. obwieszczenia).
Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie obiekty ogólnodostępne.

Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych są zawarte w załączniku nr 8 ww. obwieszczenia, aczkolwiek dopuszczalne są odstępstwa ze względu na zabytkowy charakter górskiego obiektu noclegowego (uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków), a w zakresie ochrony przeciwpożarowej - uzgodnione z powiatowym komendantem państwowej straży pożarnej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 31 lipca 2021 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).
2. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.
3. Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem:
https://wnioski.msit.gov.pl/
4. Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać (z zachowaniem terminu składania wniosków) lub złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Departament Infrastruktury Sportu
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
5. Oceniane będą wyłącznie te wnioski, które przesłane zostały zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztową. W pozostałych przypadkach, wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych i nie będzie podlegał ocenie.
6. Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć:
1) dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy);
2) dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej do realizacji:
a) decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej przy czym przedmiotowe dokumenty muszą być uzyskane przed upływem terminu składania wniosków inwestycyjnych (w przypadku pozytywnej oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, dostarczyć do Ministerstwa ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wydanym przez ww. organ);
b) podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, główne rzuty poziome i przekroje, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie
9
inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych),
c) zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej,
d) dokumentacja zdjęciowa na nośniku elektronicznym, obrazująca stan istniejącego obiektu – tylko w przypadku zadań polegających na modernizacji;
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku gdy prawo to nie wynika z prawa własności, lecz ze stosunku zobowiązaniowego, do wniosku należy załączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownej umowy – np. umowy dzierżawy lub najmu, zawierającej zgodę właściciela na wykonywanie stosownych robót budowlanych oraz zapisy dotyczące okresu jej obowiązywania. Przedmiotowa umowa musi obowiązywać przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia planowanego zakończenia zadania);
4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności:
a) pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej (w przypadku pozytywnej oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, potwierdzić złożone oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych, przedkładając stosowne dokumenty – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego: budżet/wieloletni plan finansowy; w przypadku innych podmiotów: plan finansowy);
b) umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą, bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,
c) dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienia ich przyznania;
5) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (dostępne w systemie AMODIT), w przypadku odliczania podatku VAT odliczeniu podlega 100% jego wartości;
6) w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych, dodatkowo należy złożyć:
a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami;
10
b) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy;
c) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego;
d) sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata;
7) zarchiwizowana elektronicznie pełną dokumentacja wniosku (nośnik: CD/DVD, wyklucza się pendrive).
Należy dołączać do wniosku wyłącznie dokumenty niezbędne, zgodnie z wymogami przedstawionymi powyżej, jak również te załączniki, które są wskazane w formularzu wniosku. Nadmiarowe dokumenty bardzo często pogarszają przejrzystość dokumentacji.

Nie należy dołączać również całej dokumentacji wykonawczej, czy innych niewymaganych dokumentów bądź załączników. Wymagane są tylko rzuty i przekroje pozwalające na weryfikację poszczególnych wymiarów, podstawowych technologii itp. Zbędne są szczegółowe projekty wykonawcze poszczególnych branż instalacyjnych.
Dokumentacji papierowa powinna być przekazana uporządkowana w segregatorze/skoroszycie, celem zwiększenia przejrzystości wniosku.

Reklama