Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy...

Reklama
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej
Nabór od 23.06.2021 do 15.07.2021 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej.

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Cel zadania: Celem realizacji zadania publicznego jest rozwój oferty skierowanej do osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ukierunkowanej na:

- tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych poprzez zapewnienie im atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, dostępu do nowych mediów cyfrowych, edukację, budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego (z uwzględnieniem programów wzmacniających więzi rodzinne oraz więzi niezwiązane z rodziną);

- poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób starszych (między innymi poprzez organizację warsztatów, różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, a także działań profilaktycznych i usprawniających);

- zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osób starszych, zwłaszcza samotnie zamieszkujących, m.in. poprzez wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w obszarze ułatwiania niesienia skutecznej pomocy seniorom z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w stanach zagrożenia ich zdrowia i życia oraz działania informacyjne i edukacyjne mające na celu zwiększanie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych;

- rozwijanie idei wolontariatu senioralnego poprzez działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i ich angażowanie się w wolontariat oraz integrację międzypokoleniową z osobami młodszymi, które chcą działać na rzecz środowiska seniorskiego;

- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb związanych z wiekiem, kultywowanie pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń.

Proponowane działania muszą uwzględniać możliwość ich realizacji w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczeń, rekomendacji i wytycznych w tym zakresie wprowadzanych przez uprawnione służby i instytucje.

 

Opis zadania:

 

Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w wieku 60+. Realizator zadania powinien w miarę możliwości umożliwić korzystanie z programu osobom z niepełnosprawnościami z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

Finansowanie zadania: W ramach kosztów zadania finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji.

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

- koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, w tym koszty zakupionych do celów realizacji zadania materiałów i wyposażenia oraz koszty publikacji i promocji;

- koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania.

 

Zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie poszczególnych pozycji kosztorysu o maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu).

 

Formy realizacji zadania: Dopuszcza się interaktywne formy realizacji zadania, w tym pracę on-line, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 

Dodatkowe uwagi:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, dziennik pracy, scenariusze, listy obecności, inne;

- prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

- prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy.

 

Wskaźniki dotyczące realizacji zadania:

- liczba odbiorców, w tym odbiorców niekorzystających dotąd z oferty Dzielnicy w zakresie aktywizacji i integracji seniorów;

- liczba zrealizowanych działań – zorganizowanych spotkań, wydarzeń, warsztatów itp.;

- liczba godzin w ramach poszczególnych działań – w całym zadaniu i przypadających na jednego uczestnika.

 

Rezultaty realizacji zadania publicznego powinny być mierzalne i realistyczne.

 

Nieosiągnięcie przez oferenta zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego może rodzić konsekwencję konieczności proporcjonalnego zwrotu środków.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama