Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań...

Reklama
PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Nabór od 22.06.2021 do 15.07.2021 16:00
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 120 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.

OGŁOSZENIE Nr 18

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą nr XXIII/478/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT
I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 

 1. Celem jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021
  z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych


 

Nazwa zadania

Przygotowanie raportów otwarcia dla 18 jednostek pomocniczych w oparciu o diagnozy poszczególnych osiedli


 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 120.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 120.000,00 zł


 

Cel zadania

Opracowanie diagnoz dla poszczególnych osiedli i dzielnic Miasta Dąbrowa Górnicza na potrzeby działań partycypacyjnych i konsultacyjnych oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 1. proces partycypacyjny zakończony opracowaniem diagnoz dla osiedli i dzielnic M. Dąbrowa Górnicza zakończony przygotowaniem raportów otwarcia dla 18 jednostek pomocniczych w oparciu o diagnozy poszczególnych osiedli

 2. 72 spotkania osiedlowe przeprowadzone przez doświadczonych animatorów

 3. 18 spotkań dzielnicowych przeprowadzone przez doświadczonych animatorów

 4. Min. 137 wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami, osobami działającymi społecznie bądź zawodowo na terenach osiedli i dzielnic M. Dąbrowa Górnicza

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

1. Oświadczenie Oferenta o realizacji procesu partycypacyjnego wraz z raportami otwarcia dla 18 jednostek pomocniczych w oparciu o diagnozy poszczególnych osiedli

2. Listy obecności ze spotkań wraz z notatkami i dokumentacją fotograficzną

3. Listy obecności ze spotkań wraz z notatkami i dokumentacją fotograficzną

4. Raport z przeprowadzonych wywiadów

Okres realizacji

01.08.2021 r.– 31.12.2021 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 • W ramach realizacji zadania publicznego wybrany zostanie 1 Oferent.

 • Oferent zobowiązany jest do stałej współpracy z Wydziałem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, w szczególności podczas: ustalania harmonogramu spotkań w osiedlach i dzielnicach, doboru miejsc realizacji spotkań oraz ustalania planów przebiegu spotkań/wywiadów.

 • Oferent musi wykazać się minimum dwuletnim doświadczeniem w realizacji podobnego projektu.

 • Oferent powinien dysponować min. 4 osobowym zespołem składającym się z osób, z których każda posiada min. 2 letnie doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych.

 • Oferent powinien wskazać min. 1 opiekuna procesu będącego łącznikiem między zespołem realizującym projekt a Wydziałem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Osoba ta powinna posiadać min. 2 letnie doświadczenie w organizacji i nadzorowaniu pracy zespołu.

 • Każde ze spotkań w dzielnicy/osiedlu powinno być prowadzone przez osobę posiadającą min. dwuletnim doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych.

 • Każde ze spotkań w dzielnicy/osiedlu powinno być prowadzone według schematu opracowanego wspólnie z przedstawicielami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 • Każde ze spotkań w dzielnicy/osiedlu powinno trwać min. 1 h zegarową.

 • Wywiady prowadzone z mieszkańcami, osobami działającymi społecznie bądź zawodowo na terenach osiedli i dzielnic M. Dąbrowa Górnicza powinny przybrać formę wywiadów kwestionariuszowych przebiegających wg schematu wypracowanego z przedstawicielami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 • Wywiady prowadzone z mieszkańcami, osobami działającymi społecznie bądź zawodowo na terenach osiedli i dzielnic M. Dąbrowa Górnicza powinny mieć formę wywiadów indywidualnych prowadzonych metodą face to face, czas trwania wywiadu nie powinien być krótszy niż 45 minut/wywiad.

 • Nie przewiduje się pobierania opłat od adresatów zadania publicznego.

 • Zadanie powinna charakteryzować atrakcyjność, różnorodność form, dobór metod i technik odpowiednich do grup odbiorców. Oferent powinien zapewnić możliwość udziału w spotkaniach osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2

 • Podczas realizacji zadania Oferent powinien posiłkować się zasobami zgromadzonymi podczas realizacji procesów Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz Budżetu Obywatelskiego M. Dąbrowa Górnicza.


 

2. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie w/w postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 roku określone zostały w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

7. Oferta konkursowa zgodna ze wzorem oferty, określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres: cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 11 ogłoszenia tj. 15 lipca 2021 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

11. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

15 lipca 2021 r. g:16:00

 

12. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2021 r. powołana została komisja konkursowa (zarządzenie). Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie r. Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

13. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

14. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy w 2021 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

15. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

16. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

17. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

18. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

19. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

23 lipca 2021 r.

 

20. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

21. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

22. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r.
w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

23. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

24. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

25. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

26. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

27 W roku 2019 zrealizowano zadania publiczne z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dotacje w wysokości:

200 000,00 zł

 

28. W roku 2020 zrealizowano zadania publiczne z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

56 900,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama