Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: Promowanie i organizowanie wolontariatu

Reklama
Nabór od 16.06.2021 do 16.07.2021 15:00
Starostwo Powiatowe w Dębicy
Łączny budżet 1,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Zarząd Powiatu Dębickiego ogłosił I otwarty konkurs ofert 2021 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie promowania i organizowania wolontariatu.

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:

1) Organizacja prelekcji, konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych promujących wolontariat.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul.Parkowa 28, 39-200 Dębica. 

2. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z adnotacją: II Otwarty Konkurs Ofert 2021r. oraz nazwą Oferenta, numerem i nazwą zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego.

3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021r. do godz. 15.00.

4. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Dębicy.

5. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

Reklama